Slalom

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3717 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
257
REGULAMENTO DO CAMPIONATO DE GALICIA DE SLÁLOM 2011

D. JUAN LOJO CAMPIÓN GALICIA DE SLÁLOM

SLALOM

258

SLALOM

D. MIGUEL A. LAGO SUB-CAMPIÓN GALICIA DE SLÁLOM

259
REGULAMENTO DO CAMPIONATO DE GALICIA DE SLÁLOM 2011 Artigo 1.A Federación Galega de Automobilismo, establece para o 2011, un Campionato de Galicia de Slálom. Artigo 2.- ASPIRANTES. Todos aqueles que cumpran cosrequisitos sinalados no ANEXO I. Artigo 3.- VEHÍCULOS ADMITIDOS. 3.1.- Condicións que deben reuni-las probas; deben prever, como mínimo, as seguintes clases: AGRUPACIÓN I: ata 1.150 c.c. (Tracción dianteira). AGRUPACIÓN II: Desde 1.151 a 1.600 (Tracción dianteira). AGRUPACIÓN III: A partir 1.601 c.c. (Tracción dianteira). AGRUPACIÓN IV: Tódalas cilindradas (Tracción traseira). AGRUPACIÓN V: Tódalascilindradas (Tracción total). 3.2.- Deberanse establecer, como mínimo, as seguintes clasificacións: 3.2.1.- Unha clasificación Xeral Scratch, tódolos vehículos. 3.2.2.- Unha clasificación para cada unha das clases establecidas. 3.3.- As probas que reúnan menos de 30 participantes na saída poderán perder a súa puntuabilidade para o Campionato do vindeiro ano. 3.4.- As Entidades Organizadorasdeberán adoptar para cada proba as normas de organización, e seguridade establecidas polo Regulamento Xeral de Slálom, da F.G. de A., e polo C.D.I. 3.5.- En cumprimento do estipulado para a aprobación dos regulamentos, as Entidades Organizadoras, deberán presenta-los seus regulamentos particulares, á F.G. de A., como mínimo 60 días antes da data prevista para o inicio da competición, e no que adxuntaránplano/croquis, con medición en metros entre conos, do trazado do circuito, para a súa conformidade e aprobación por parte da F.G. de A., ademais das aceptacións dos cargos polos oficiais das probas, debidamente licenciados. 3.6.- En cumprimento polo establecido polo Ministerio do Interior, adxuntarase ó Regulamento Particular, plano/ruta de evacuación, de posibles feridos, así como plan deseguridade cando o trazado da proba saía do casco urban, e ocupe estradas pertencentes a Excmas. Deputacións, de réxime Estatal, ou Autonómico. 3.6.- O incumprimento dalgún/s artigo/s do Regulamento Particular, aprobado pola F.G. de A., será estudado pola Comisión de Slalom, para o seu analise, e aplicación das normas que teña/an, con posterior traslado ó Xuíz Único si houbere lugar. Artigo 4.-CLASIFICACIÓNS DAS PROBAS. Normas a cumprir: serán establecidas as clasificacións seguintes: 4.1.- Unha clasificación xeral absoluta. 4.2.- Unha clasificación de agrupacións. 4.3.- Unha clasificación para Escuderías, segundo criterio do Art. 5 dos Regulamentos xerais do Campionato, e Copas de Galicia para Escuderías. Artigo 5.- PUNTUACIÓNS. 5.1.- Despois de cada proba, puntuable e para cada unha dasagrupacións, serán atribuidos os puntos ós pilotos, segundo a súa clasificación, e de conformidade co seguinte baremo: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.2.- Atribucións de puntos, de acordo co lugar obtido, na clasificación xeral scratch: 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 25 20 15 12 10 8 6 4 2 1 5.3.- Os puntos obtidos, de acordo co indicado nos apartados 5.1. e 5.2., serán sumados, eo

SLALOM

260
seu total multiplicado polo coeficiente da proba considerada. Artigo 6.- CLASIFICACIÓN FINAL. 6.1.- A clasificación final do Campionato Galego de Slalom será establecida entre aqueles pilotos que participasen nun número de probas (que aceptase a participación das licencias Autonómicas de Galicia) igual á metade das probas celebradas máis unha. 6.1.2.- Para a clasificaciónfinal do Campionato Galego de Slalom, reteranse e sumaranse os resultados de todalas probas celebradas. 6.2.-EMPATES:

1.-) Si na clasificación final varios participante tiveran igual número de puntos, teríase en conta os primeiros postos, os segundos postos, os terceiros, e así sucesivamente ata que se desfixera o citado empate. 2.-) De persistilo empate gañará o que fixera o primeiro mellor...