Temas varios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 36 (8885 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
QUADRE DE COMPTES DEL NOU PGC
Adaptat a les cooperatives

MODEL EMPRESARIAL COOPERATIU

eines

2

QUADRE DE COMPTES DEL NOU PGC
Adaptat a les cooperatives

A l’hora d’elaborar aquest llibre s’ha tingut en compte la consulta publicada al març de 2009 per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) en relació amb els models de balanç, el compte de pèrdues i guanys,l’estat de canvis de patrimoni i l’estat de fluxos d’efectiu d’una societat cooperativa després de l’entrada en vigor del NPGC. El contingut de la consulta el podeu trobar a la pàgina web de l’ICAC: www.icac.meh.es

BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP Nou Pla General Comptable per a cooperatives : proposta d’adaptació pràctica, amb definicions i exemples. – 2a ed. – (Textos pràctics d’economiacooperativa. Model empresarial cooperatiu/eines ; 2) Títol del vol. d’acompanyament: Quadre de comptes del nou PGC. Adaptat a les cooperatives ISBN 9788439380917 I. Ara_Coop (Firma) II. Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives III. Títol: Quadre de comptes del nou PGC IV. Col·lecció: Textos pràctics d’economia cooperativa. Model empresarial cooperatiu/eines ; 2 1. Comptabilitat – Dret ilegislació – Espanya 2. Cooperatives – Comptabilitat – Dret i legislació – Espanya 657.4:334.1(460)

Col·lecció TEXTOS PRÀCTICS D’ECONOMIA COOPERATIVA Sèrie MODEL EMPRESARIAL COOPERATIU/EINES, 2 Generalitat de Catalunya Edita: Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives Autor: Ara_Coop, SCCL Disseny de la col·lecció, disseny de la portada, edició de textos i maquetació: l’Apòstrof, SCCLImpressió: El Foli Verd, SCCL Primera edició: juny de 2009 Segona edició: desembre de 2009 Tirada: 1.000 exemplars ISBN: 978-84-393-8091-7 Dipòsit legal: Imprès en paper fabricat amb fibra verge de boscos FSC i fibra reciclada. Amb el suport de:

Avís legal: Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet lareproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca

ABREVIATURES I SIGLES: Els comptes que fan referència a les cooperatives estan ressaltades de color blau. AE: altres empreses APV: altresparts vinculades EA: empreses associades EG: empreses del grup FEFP: Fons d’educació, formació i promoció cooperativa c/c: compte corrent c/t: curt termini l/t: llarg termini

no dineràries pendents, capital pendent d’inscripció

107. Fons de participació i altres de subordinats amb venciment en la liquidació
1070. Fons de participacions amb venciment en la liquidació 1071. Altres fonssubordinats amb venciment en la liquidació

115. Reserves per pèrdues i guanys actuarials i altres ajustos 116. Fons de reembossament o actualització i revaloració d’actius
1161. Fons de reembossament o actualització 11610. Fons per incorporació de beneficis 11611. Fons per revaloració d’actius

108. Accions o participacions pròpies en situacions especials 109. Accions o participacions pròpies per areducció de capital 11. Reserves i altres instruments de patrimoni 110. Prima d’emissió o assumpció 111. Altres instruments de patrimoni net
1110. Patrimoni net per emissió d’instruments financers compostos 1111. Resta d’instruments de patrimoni net

118. Aportacions de socis o propietaris
1181. Aportacions de socis per compensar pèrdues

119. Diferències per ajust del capital a euro 12.Resultats pendents d’aplicació 120. Romanent 121. Resultats negatius d’exercicis anteriors 129. Excedent cooperatiu 13. Subvencions, donacions i ajustos per canvi de valor 130. Subvencions oficials de capital 131. Donacions i llegats de capital 132. Altres subvencions, donacions i llegats 133. Ajustos per valoració en actius financers disponibles per a la venda 134. Operacions de cobertura...
tracking img