Trabajo de valenciano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (411 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els trobadors i els joglars
Després de la conquesta de Valencia per Jaume I
les terres valencianes passaren a formar part de la
Corono d'Aragó. El mode de vida i la cultuta dels
musulmansva anar desapareixent a poc a poc i
el poble va entrar dins l'orbita de les literatures
romaniques. La poesia provençal fou la mes impo
rtant a Europa des del segle XL al XIII.Alguns monarques com Alfons II i Pere I foren poetes trob
adorescos. A diferencia dels poetes, els trobadors
eren autors de la lletra i la musica de les seues
composicions. Els encarregades de difondreaque
stes composicions eren els joglars
La poesia entre els trobadors i Ausias Marc
Despres de Jaume I, la poesia provençal va anar
entrant en una profunda crisi pero va continuar autilitzarse com a llengua poetica. A finals del se
gle XIV es va produir un proces de desprovença
litzacion, pel que fa a la llengua poetica i una cre
ixent influencia italiana.
Les quatregrans croniques
Justificar la politica d'un mo
narca, d'infondre l'orgull na
cional entre la poblacio. Aco
mpleixen a la perfeccio els
objectius de la literatura de
carácter heroicpels joglars:
fomentar el patriotisme; jus
tificar la politica dels reis
d'Arago i donar una visio p
rovidencialista de la historia
Llibre de rei enPere d'Arago
Funcionari de lacancelleria
contemporani. El principal mè
rit de Desclot es el d'haver utili
tzar les mes diverses fonts sense
que aixo reste coherencia al re
lat:prosificacions de cançons de
gesta ialtres documents historio
grafics per referir-se. Te amplis
sims coneixements de la politica
exterior de la Corona d'Arago.
Cronica de Pere III, el Ceremoios.
Consta d'un proleg i unapendix. No
utilitza cançons de gesta prosificades
ni recrea l'heroisme. Característique:
llenguatge elegant i solemne;sintaxi
ordenada ;redaccio autobiografica;
frases llargues.
La...
tracking img