Transición demográfica jamaica

Páginas: 5 (1209 palabras) Publicado: 19 de enero de 2012
LA TRANSICIÓ DEMOGRÀFICA

La transició demogràfica és el canvi del règim demogràfic antic al règim demogràfic modern. El procés comença a finals del segle XVIII i mitjans del XIX en els països en procés d’industrialització i acaba als anys 60 o 70 del segle XX. Aquest canvi es produeix com a conseqüència de la revolució industrial, amb la qual l’econòmica, l’Estat i la societat fan un canviradical. Es caracteritza per un descens de les taxes de natalitat i mortalitat.

Pel que fa la transició demogràfica de Jamaica, es tracta d’una transició moderada que es caracteritza per ser un país amb una alta natalitat i una mortalitat que es pot qualificar com a moderada, el que equival a un creixement natural encara elevat. A part de Jamaica, també podem situar en una transició avançada delCarib a Bahamas, Barbados, Guadalupe, Martinica, Puerto Rico, i més. L’estructura d’edats de Jamaica es caracteritza per molta població jove, amb una proporció aproximada d’un 50% per sota dels 15 anys (fet que es veu a la gràfica sobretot entre els anys 1950 i 1980).

Pel que fa al Carib, els països que el formen han experimentat transicions demogràfiques molt profundes, com ara la disminuciódel creixement de la població i l’envelliment de l’estructura per edat. En el període de 1960 a 1965 la majoria de les poblacions caribenyes ja havien entrat en l’etapa moderada de la transició, i és en aquest període fins al 1970 aproximadament quan entra el concepte de ‘modernització’, acompanyat de canvis socials que van tercialitzar l’economia, l’ urbanització i l’educació. La Comissió Econòmicaper a Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL) aporta una classificació dels països en qüestió:

A l’últim quinquenni la majoria dels països caribenys es troben en l’etapa avançada de la transició, fet que es tradueix en un creixement natural baix. En tots els països del Carib s’ha dut a terme un descens de la fecunditat encara que a períodes i ritmes diferents, i aquest fet va tenir com aconseqüència els canvis en l’estructura per edats. A cada país, el comportament de la fecunditat i la mortalitat afecten al creixement i a la distribució per edats de la població, i són els dos factors determinants de la transició demogràfica. En el cap del Carib, podem associar la tendència d’aquests dos factors a la postergació del primer fill per exemple, o la legalització de l’abort o la infertilitatbiològica.

En el cas de la mortalitat del Carib s’experimenta un descens a partir de l’inici del segle XX, i va ser el factor fonamental per a la transició demogràfica dels seus països. En el següent gràfic es pot veure com ha disminuït la taxa de mortalitat entre el 1950 i el 2005, i s’observa que en el període de 1950 – 1955 molts països mostraven aquestes taxes baixes, fet que demostra que haviencomençat la transició a partir de la disminució de la mortalitat. A partir de 1960 es van produir avenços en medicina i millores en els serveis sanitaris, fet que va millorar les condicions de vida de la població. Al període de 2000 a 2005 tots els països han disminuït la seva taxa de mortalitat a menys de 10 morts per cada 1000 habitants. Tot i això, es pot observar un augment de la mortalitaten els últims períodes, i això és perquè com ja hem dit anteriorment molts països es troben en baixos nivells de fecunditat al estar a l’etapa avançada de la transició, i això canvia l’estructura d’edats i augmenta la població major de 60 anys, fet que provoca que augmenti la mortalitat.

En conclusió del que s’ha dit sobre la transició demogràfica de la regió del Carib, cal dir que presenta unalt grau d’heterogeneïtat del comportament de les variables demogràfiques. La majoria dels països caribenys es troben en l’últim estudi en l’etapa avançada de la transició i la resta a la plena, a més és evident que l’etapa transicional està molt relacionada al desenvolupament econòmic independentment de les tendències de les variables demogràfiques.

Pel que fa a la transició demogràfica en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Transición Demográfica
  • Transicion Demografica
  • Transición Demografica
  • Transicion Demográfica
  • transición demográfica
  • Transición demográfica
  • Transicion Demografica
  • Transicion Demografica Y Epidemiologica En El Peru

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS