Unia europejska

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 62 (15499 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. DLACZEGO UNIA EUROPEJSKA?

|Misja Europy na XXI wiek: |
|Zapewnić narodom europejskim pokój, dobrobyt i stabilizację; |
|Pokonać podziały istniejące na kontynencie europejskim;|
|Stworzyć odpowiednie warunki, aby narody europejskie mogły żyć w poczuciu bezpieczeństwa; |
|Podejmować działania promujące zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny; |
|Stawićczoła wyzwaniom globalizacji przy zachowaniu różnorodności charakterystycznej dla narodów Europy; |
|Kultywować wspólne europejskie wartości, takie jak: trwały rozwój i środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka oraz społeczna gospodarka |
|rynkowa.|

I. Pokój i stabilizacja
Zanim idea zjednoczonej Europy stała się realnym celem politycznym przez długi czas pozostawała mrzonką filozofów i wizjonerów. Przykładem niech będzie hasło „Stanów Zjednoczonych Europy” autorstwa Wiktora Hugo inspirowane ideałami humanistycznymi i pokojowymi. Wszelkie nadzieje okazały się jednak płonne, gdy w pierwszej połowie XXwieku krwawe wojny spustoszyły cały kontynent, rozwiewając sen o idylli.
Na zgliszczach pozostałych po II wojnie światowej miała jednak zrodzić się nowa nadzieja. Ludzie, którzy stawili czoła totalitarnej opresji w czasie wojny, byli zdecydowani położyć kres międzynarodowym animozjom i rywalizacji w Europie, tworząc tym samym podstawy trwałego pokoju. W latach 1945-50 zadania tego podjęła sięgarstka śmiałków, a wśród nich mężowie tacy jak Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi i Winston Churchill. Chcieli oni, by w Europie Zachodniej został wprowadzony nowy porządek oparty na idei wspólnego interesu, u którego podwalin miałyby lec traktaty gwarantujące praworządność i równość pomiędzy wszystkimi krajami.
Robert Schuman (minister spraw zagranicznych Francji) podjął pomysłpierwotnie wysunięty przez Jeana Monneta i 9 maja 1950 r. zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). W krajach, które wcześniej walczyły przeciwko sobie, produkcja węgla i stali miała być umieszczona pod wspólną kontrolą Wysokiej Władzy. W ten praktyczny, ale i nie mniej symboliczny, sposób podstawowe surowce służące toczeniu wojen miały stać się narzędziami zgody ipokoju.
II. Ponowne zjednoczenie Europy
Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Unia Europejska aktywnie wspierała zjednoczenie Niemiec. Kiedy w 1991 r. upadło imperium sowieckie, byłe komunistyczne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, które przez dziesiątki lat żyły pod autorytarnym jarzmem narzuconym przez Układ Warszawski uznały, że ich przyszłość jest związana z rodziną demokratycznych narodóweuropejskich.
Proces rozszerzania trwa do dziś. W październiku 2005 r. rozpoczęto negocjacje akcesyjne z Turcją i Chorwacją. Kilka innych krajów bałkańskich również wyruszyło w drogę, która pewnego dnia doprowadzi je do członkowstwa w UE.
III. Bezpieczeństwo i ochrona
Kwestie bezpieczeństwa i ochrony pozostają w centrum uwagi Europy XXI wieku. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoim członkom, Unia musipodejmować skuteczne działania. Potrzebna jest konstruktywna współpraca z regionami graniczącymi z UE, czyli z Bałkanami, Północną Afryką, Kaukazem i Bliskim Wschodem. Unia musi również dbać o swoje interesy wojskowe i strategiczne poprzez współpracę ze sprzymierzeńcami, zwłaszcza w ramach układu NATO, oraz poprzez rozwijanie prawdziwie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Bezpieczeństwo...
tracking img