accions en cas de legionelosi

Páginas: 5 (1026 palabras) Publicado: 29 de enero de 2015
- PREVENCIÓ LEGIONEL•LOSIS -

ACCIONS EN CAS DE BROT LEGIONEL•LOSIS

1.- CALENDARI DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT PER LA PREVENCIÓ DE LEGIONEL•LA.

Operació A S T m s d
Instal•lacions interiors de ACS (1) y AFCH (2)

Revisió de funcionament i conservació de tota la instal•lació X
Neteja i desinfecció de tota la instal•lació: X
• Quan es posi enfuncionament per primera vegada
• Després d’una parada superior a un mes.
• Després d’una reparació o modificació estructural.
• Quan ho aconselli la revisió general.
• Quan ho determini l’autoritat sanitària. Quan correspongui
Neteja de punts terminals (aixetes i dutxes) (*)
X
Desinfecció de punts terminals (aixetes i dutxes) (*)
X
ACS
Revisió de:
• Dipòsitsacumuladores X
• Punts terminals (aixetes i dutxes) (3)
X
• Purga de vàlvules de drenatge dels tubs X
• Purga del fons dels acumuladors X
Mesura de la temperatura:
• Dipòsits finals d’acumulació (temperatura > 60 ºC) X
• Mostra d’aixetes ACS (3) (temperatura > 50 ºC)
X
• Determinació de Legionel•la en punts representatius (4)
XA: Anual S: Semestral T: Trimestral m: Mensual s: Setmanal d: diari
(1) ACS: Aigua Calenta Sanitària
(2) AFCH: Aigua Freda de Consum Humà
(3) En nombre representatiu, rotatori al llarg de l’any, que cobreixi tots els punts al cap de l’any.
(4) Periodicitat adequada al nivell de perillositat de la instal•lació, com mínim trimestralment, i sempre 15 dies després del tractament dexoc.
(5) Neteja i desinfecció del sistema complet dues vegades a l’any, preferentment a la primavera i tardor quan les instal•lacions siguin de funcionament no estacional.
(6) Els elements nous han de desinfectar-se abans de la seva posada en servei.
(*) Recomanacions incloses en UNE 100030-2001 I N


2.- ACCIONS EN CAS DE BROT LEGIONEL•LOSIS

La notificació de casos de legionel•losisassociats a un edifici o instal•lació desencadena una sèrie d’estudis epidemiològics, microbiològics i ambientals, que són competència de l’Autoritat Sanitària. L’objecte d’aquests estudis es establir la possible relació entre els casos i el focus origen de la infecció, i adoptar les mesures adequades per eliminar el focus d’infecció i per prevenir l’aparició de nous casos. Per tant, és importantque no s’iniciï cap tractament de las instal•lacions fins que no s’hagi realitzat la inspecció i la presa de mostres de l’agua de las mateixes i se hagin determinat les accions correctores. Aquestes accions consisteixen en las següents:
• Realització del diagnòstic clínic i microbiològic dels casos.
• Realització d’un estudi epidemiològic descriptiu (afectats, lloc, temps) que permeti orientar lainvestigació ambiental.
• Realització d’una investigació ambiental que consti de:

o Inspecció de las instal•lacions sospitoses per la detecció de possibles defectes estructurals, mal funcionament o manteniment defectuós de les mateixes.
o Presa de mostres d’aigua per l’anàlisi de Legionel•la. La presa de mostres ha de seguir una estratègia de mostreig que asseguri: un nombre de mostressuficient per cobrir tota la instal•lació, la representativitat de les mostres i el procediment de captació, conservació de la mostra i manipulació de las mostres fins el seu anàlisis.

• En funció del resultat dels estudis clínics i microbiològics dels casos, epidemiològics i ambientals, s’hauran d’aplicar els procediments de neteja i desinfecció, comprovant la seva eficàcia transcorreguts al menys15 dies.
• El tractament de la instal•lació serà més o menys intens depenent del resultat de la inspecció sanitària, i pot ser de tres tipus:

o Tractament de desinfecció de xoc seguit de un tractament continuat (part C de l’annex 3 del RD 909/2001)
o Reformes estructurals d’aquelles parts determinades en la inspecció.
o Paralització total o parcial de la instal•lació, en situacions...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Accions de Marketing
  • Ràting accions
  • Accions Benefiques
  • Un Caso Muy Caso
  • Casa de casar
  • caso caso
  • Casa
  • Casas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS