Avantprojecte llei sector public instrumental definitiu

Páginas: 70 (17451 palabras) Publicado: 19 de agosto de 2009
Esborrany d’avantprojecte de llei del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 79 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, després de la reforma duta a terme mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la creació i l’organització d’una administració pròpia, en el marc delsprincipis generals i de les normes bàsiques de legislació de l’Estat i del mateix Estatut. Així mateix, i per executar les funcions administratives que són de la seva competència, l’article 80 de l’Estatut preveu que l’exercici d’aquestes funcions s’ha de dur a terme mitjançant els ens i els organismes que depenen del Govern de les Illes Balears, sense perjudici que aquesta gestió es pugui efectuartambé per mitjà dels consells insulars i els municipis.

Addicionalment, i amb una vocació més àmplia, no limitada a l’exercici de les potestats públiques pròpies de l’Administració autonòmica, la disposició addicional tercera de l’Estatut disposa que la Comunitat Autònoma pot constituir entitats i organismes per complir les funcions que són de la seva competència i per prestar serveis queafectin els interessos de la Comunitat Autònoma i la resta d’administracions públiques amb la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic i social. A aquest efecte, la disposició addicional esmentada afegeix que, mitjançant una llei del Parlament de les Illes Balears, s’ha de regular l’Administració instrumental autonòmica.

II

En l’àmbit de l’Administració de l’Estat, l’organitzacióadministrativa s’ha fonamentat durant dècades en els preceptes que conté la Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat, de 26 de juliol de 1957, com també la Llei d’entitats estatals autònomes de 26 de desembre de 1958. La Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat recollia, sota el principi de personalitat jurídica única, l’esquema organitzatiu de l’Administració central de l’Estat. Alseu torn, la Llei d’entitats estatals autònomes responia al fenomen de la descentralització funcional en el si de l’organització administrativa i donava cobertura a una sèrie d’ens amb personalitat jurídica pròpia que la doctrina va agrupar sota la denominació genèrica d’Administració instrumental.

L’esquema tradicional que recullen les lleis administratives de la dècada dels anys cinquanta vaser actualitzat, en absència de normes específicament organitzatives, per la Llei general pressupostària de 4 de gener de 1977 i les seves modificacions successives.

L’aparició de l’Estat autonòmic, després del procés constituent de 1978, va exigir a les administracions sorgides d’aquest procés que regulassin la seva organització administrativa. Les comunitats autònomes, amb la capacitatd’autogovern que els atorga la Constitució espanyola, han ordenat els seus òrgans i serveis, seguint el model de l’Administració de l’Estat, i han aconseguit d’aquesta manera un alt grau d’homogeneïtat en aquesta matèria.

En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en desplegament de les previsions estatutàries relatives a l’organització de les institucions d’autogovern i del’Administració pública de la Comunitat Autònoma, la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va regular de manera conjunta les qüestions relatives al Govern i a l’Administració pública, i, en aquest darrer cas, convivien els aspectes relatius a la seva organització interna amb els propis del seu règim jurídic en l’exercici de l’activitatadministrativa i les seves relacions amb tercers.

En relació amb el que ara ens interessa, i pel que fa exclusivament al contingut organitzatiu de la norma, en la Llei esmentada es regulaven els aspectes relatius a l’organització de l’Administració pública, en la seva accepció més restringida, i no es feia cap altra menció a l’anomenada Administració instrumental llevat de la que recollia...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Sector Público y el Sector Privado
  • Sector publico y sector privado
  • Sector publico y sector privado
  • El Sector Público
  • Sector Público
  • Sector publico
  • el sector publico
  • Sector Public

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS