Barbarismes

Páginas: 14 (3465 palabras) Publicado: 20 de octubre de 2014
barbarismes 1

CASTELLANISMES I BARBARISMES MÉS FREQÜENTS
abaratar abaratir
abarcar abastar, comprendre
abarrotar barrotar
abatir abatre, atuir, aterrar
abertura obertura, respirall
abobat encantat, parat
abollar abonyegar, abonyar
abort avortament
abotxornar sufocar, asfixiar,
avergonyir
abrotxar cordar, botonar
abutxear esbroncar
acantilat penya-segat, espadat,
precipici, cingleacarrejar ocasionar, comportar,
causar
acàs (si) si de cas
acaudalat acabalat, adinerat
acera voravia, vorera
aclarar aclarir, esbrinar, escatir
aclaració aclariment
acometida escomesa || presa
(de corrent)
aconteixement esdeveniment, fet
acoplament acoblament
acosar encalçar, empaitar
acostumbrar acostumar
acovardar acovardir
acreedor creditor
acunyar encunyar
acuse de recibojustificant o
acusament de recepció
adecentar endegar, agençar,
acondiciar
adelantar avançar, anticipar
ademés a més, a més a més
adiestrar ensinistrar
admitir admetre
adoléixer patir, pecar
adoquí llamborda, pedra
afan Afany, deler
afanar-se afanyar-se
afear blasmar, retreure, enlletgir
afrenta afront, greuge
agalles coratge, molt de valor, pit,
ànim
agasajo afalac, complimentagatxar-se ajupir-se, abaixar-se
agobiar aclaparar, atabalar,
afeixugar
agotar esgotar, exhaurir
agrad gust, grat
agravar agreujar
agraviar agreujar, ofendre
agravio greuge
agüero auguri, averany
aguileny aguilenc
agujetes fiblades, punxades,
agulletes
ahínco deler, afany
ahorrar estalviar
aiguar aigualir
alabar lloar
alardejar vanar-se, gallejar
albedrío albir, arbitri
albornósbarnús
alboroto esvalot, cridòria
alcançar assolir, arribar, abastar
aldaba argolla, pernet, pica porta
aleació aliatge (m.) , lliga
alentar encoratjar, animar
alevosia perfídia, traïdoria
alinyar amanir, adobar
alfarer terrissaire, gerrer, oller
alfombra catifa, estora, tapís
alicaigut alacaigut, decaigut,
abatut, desanimat

aliento alé, ànim
alinyar amanir, adobar
aliviar alleujar ||alleugerir
almeja c.loïssa, copinya
almorrana morena
alpiste escaiola
alquiler lloguer
alquitrà quitrà
alrededors voltants, rodalia
altillo entresolat, mansarda,
golfes, sostremort
alumbrat enllumenat,
enllumenatge
allunitzar allunar
amaestrar ensinistrar
amamantar alletar, lactar
amanéixer (subs.) alba, albada
amanéixer (v.) Llostrejar, clarejar
amansar amansir
amapola rosellaàmbar ambre
ambos ambdós, tots dos
ameno amé, plaent
amerissar amarar
amilanar-se acovardir, acoquinar,
intimidar, aclaparar
aminorar minorar, minvar,
disminuir
amodorrar-se ensopir-se
amoldar emmotllar
amordassat emmordassat
amortiguar esmorteir
amparo empara
ampolla bambolla, bufa
amurallar emmurallar
ancla àncora
andami bastida
andén andana, moll
àngul angle
angustia angoixa,angúnia
anidar niar, niuar
ansiar cobejar, delerar, ansiejar
antebraç avantbraç
anticipo avanç, acompte,
bestreta
antifàs careta, màscara
antojar-se antullar-se, tenir un
rampell
anyadir afegir
apacible plàcida, tranquil·la
apaciguar apaivagar
apanyo adob, arranjament
aparato aparell, aparat,
dispositiu
aparatós espectacular
apariència aparença
apego afecció, inclinació
apenarafligir
apenes a penes, amb prou
faenes quasi no, gairebé no
apercibir apercebre, prevenir
apissonadora piconadora
aplaçar ajornar, diferir (aplaçar =
donar un lloc de treball)
aplastant rotunda, indiscutible,
aclaparadora
aplastar esclafar, aixafar
aplauso aplaudiment
apoiar ajudar ,donar suport,
recolzar
apolillar-se arnar-se, corcar-se
apremiar apressar, constrényer
apresar detindre,capturar,
arrestar
apressuradament
apressadament

apretar prémer, pitjar, tibar,
estrényer, comprimir, cenyir
apurar esgotar, exhaurir, afligir
apuro dificultat, embolic, embull
aquestos aquests, estos
armonia harmonia
àrbit àrbitre
arboleda arbreda
arcén voravia lateral, voral,
vorera
arcilla argila
aro cèrcol, segment, argolla,
rodell
arrabal raval
arraigar arrelar...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Barbarismes
  • Barbarismes

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS