Biotecnologia

Páginas: 12 (2981 palabras) Publicado: 30 de marzo de 2011
Introducció

En aquest treball es hem basat en l’ús de la biotecnologia en el sector forestal, les seves aplicacions i la seva evolució e acceptació en la societat.
Cada part ja té la seva introducció corresponent.

Des dels inicis de la nostra història, els éssers humans s’han vist impulsats per l’afany de millorar dia a dia i entre moltes altres coses, per descobrir la manera d’optimitzarel rendiment i perfeccionar els recursos dels que disposen.

Al principi, quan l’home no disposava dels coneixements i les eines necessàries per a dur a terme aquest perfeccionament, era la mateixa naturalesa la que se’n encarregava; i ho feia a través de la selecció natural, procés relacionat amb la teoria evolucionista de Darwin, que ens diu que només aquells individus més adaptats al seuambient seran els que tindran una major descendència i a la vegada aquesta serà la que estarà més ben adaptada al seu medi.
Actualment, però a part de la selecció natural els éssers humans disposen d’altres mètodes per a aconseguir la perfecció esmentada, com per exemple l’enginyeria genètica. Enginyeria la qual gràcies a una sèrie de procediments tecnològics permet la manipulació del materialgenètic d’un organisme.

I ja centrant-nos més, dintre l’enginyeria genètica, trobem les biotecnologies, concretament una de les biotecnologies que trobem és la biotecnologia del sector forestal, que és la que tractarem nosaltres amb més dedicació.
Així doncs, entenem com a biotecnologia aquell conjunt de ciències que s’encarreguen d’estudiar els éssers vius o parts dels éssers vius per a obtenir-nequelcom a canvi. I és gràcies a ella que es poden resoldre diversos problemes en diferents sectors, i en el cas del sector forestal podem trobar:
- la reducció de l’efecte hivernacle gràcies a la silvicultura clonal, la qual ens ajuda a repoblar boscos, afavorida per la micropropagació.
- La reducció del temps en el millorament dels arbres, gràcies a la combinació de la genètica i lestècniques moleculars.
- La millora de conservació i caracterització del germoplasma, és a dir, del conjunt de gens que transmeten els progenitors a la seva descendència i els atribueixen les diverses característiques.
- La millora dels arbres gràcies a les modificacions que es poden dur a terme per a poder reforçar la seva resistivitat en contra de plagues, virus, etc

Tot i així, l’altcost econòmic que comporten aquests tipus de tècniques, la quantitat de temps que requereixen, la poca experimentació i els possibles efectes que podrien comportar, limiten bastant el seu ús.
Tanmateix, podem trobar tres grans àmbits forestals interconnectats entre si, en els quals s’empren aplicacions biotecnològiques:

• Mètodes de propagació vegetativa.
Avui en dia, ens referim apropagació vegetativa quan parlem de tots aquells mètodes empleats com a tècniques de reproducció asexual en flora, i en podem trobar un ampli ventall; els quals poden ser classificats en dos grups:
- Els naturals:
← Rizoma.
← Bulb.
← Tubercle.
← Estoló
- Els artificials:
← empelt.
← Esqueix.
← Grilló.
← Cultius de teixits.
← Tècniques de micropropagació.
← Selecció in vitro.
←Criopreservació i emmagatzematge in vitro

I d’entre els mètodes artificials en podem destacar tres:
← Les tècniques de micropropagació. La més destacada s’anomena embriogènesi somàtica, i de moment sembla la més prometedora, ja que és la que ha proporcionat més bones expectatives al moment de l’emmagatzematge i de la producció en gran quantitat a partir de línies de clonació prèviamentseleccionades.
← Selecció in vitro. Aquesta tècnica és la que se’n encarrega de la selecció d’un determinat tret en una fase anterior a l’etapa de la micropropagació, és a dir, escull un caràcter beneficiós per als individus que es vulguin crear. En els cas dels arbres encara no s’ha obtingut gaire bon resultat, però és un dels passos essencials en el procés de classificació de línies clonals...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • Biotecnologia
  • BIOTECNOLOGIA
  • biotecnologia
  • Biotecnologia
  • BIOTECNOLOGIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS