Centres oberts

Páginas: 28 (6984 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2011
DOCUMENT DE TREBALL DE LA COMISSIÓ DE CENTRES OBERTS

0. INTRODUCCIÓ

El següent document vol descriure els Centres Oberts, com uns serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves famílies, que realitzen una tasca educativa i preventiva des de la vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels nois/es. Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervéen els processos personals de nens i joves de manera integral.

En l’actualitat els processos educatius i els itineraris formatius que ofereix la nostra societat no s’ajusten a les necessitats de tots els nens, adolescents i joves, de manera especial a les d’aquells que tenen dificultats d’integració i de socialització. Les institucions educatives sovint es troben limitades per poder realitzaruna tasca d’acompanyament global i d’atenció a la diversitat de necessitats que planteja la realitat de la infància i l’adolescència d’avui. Els Centres Oberts volen ser una alternativa que inicideixi tant en les causes, como en les situacions concretes i possibilitar processos d’integració i socialització, especialment en les situacions de risc social.

Aquesta situació que cada cop es dóna ambmés freqüència és un repte per a la nostra societat que necessita articular-se per tal de donar resposta a aquesta realitat que sovint desborda als diferents agents que poden intervenir. Des d’aquesta perspectiva els Centres Oberts són un recurs que es converteixen en lloc de trobada de nens, nenes, adolescents i joves per realitzar processos d’integració i socialització, tot sent un serveinecessari que recolza la tasca feta a les famílies, a les escoles i instituts, als professionals dels serveis socials i d’altres serveis especialitzats en l’atenció a la infància i a l’adolescència.

Des dels Centre Oberts apostem per una socialització, àmplia, plural, flexible, diversa, capaç de produir models d’integració i de convivència positiva, on cada persona pot realitzar un procés educatiupersonal que comparteix amb d’altres infants, joves i amb els educadors que els acompanyen en tot el seu itinerari així com amb la realitat territorial que els envolta.

És per això que aquest document vol aportar elements orientadors per poder definir de manera concreta què són els Centres Oberts i per una altra banda per defensar i demanar el recolzament necessari, tant a nivell social comsobretot administratiu, per reconèixer els Centres Oberts com uns serveis que realitzen una tasca educativa preventiva necessària, global i de qualitat amb infants i joves de manera molt especial amb aquells que manifesten majors necessitats d’integració i de socialització.

1. MARC LEGAL I SITUACIÓ ACTUAL
En primer lloc cal dir que els Centres Oberts tenen un espai definit per llei dintre delSistema Català de Serveis Socials i tenen així mateix una definició de funcions i característiques de funcionament que està determinat per Decret, aquesta Llei i Decret són els següents:

▪ Llei 4/1994, de 20 d'abril, d'administració institucional, de descentralització, de desconcentració i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC 1890, de 29.4.1994).
– Al punt 4 delpreàmbul o exposició de motius especifica que aquesta Llei estableix la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de responsabilitat pública, la qual integra els diferents serveis i establiments que les administracions públiques de Catalunya han de mantenir obligatòriament a disposició dels ciutadans.
– A l'article 4 marca els nivells d'atenció , " El primer nivell el formen el serveis socials d'atencióprimària. En aquest nivell d'actuació s'han de prestar com a mínim, els serveis següents: serveis bàsics d'atenció social primaria, serveis d'atenció domiciliaria (...) serveis de centres oberts per a infants i adolescents" Aquest és un canvi respecte a la reglamentació anterior en que es consideraven serveis d'atenció especialitzada.
– A l'article 8 s'estableix que les Àrees Bàsiques de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Centrado
  • Centro
  • Centrar
  • centra
  • CENTRO
  • centros
  • Centro
  • centro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS