Ciencias de la Tierra tema 1

Páginas: 7 (1609 palabras) Publicado: 20 de mayo de 2013

TEMA 1 DE CIENCIAS DE LA TIERRA

2.1 oberts i sistemes tancats

SISTEMA OBERT: és aquell en què es produeix l’entrada i la sortida de materia i energía.
Un individu, és un sistema obert en el qual entra materia i energia i del qual surt materia i energía.

SISTEMA TANCAT: Es aquell en què es produeix l’entrada i la sortida d’energia , pero no de materia

2.2 CARACTEÍSTIQUES D’UNSISTEMA

Cada element té una funció en el sistema, que pot ser imprescindible o no. L’element que no tingui cap funció en el sistema no en formarà part, encara que es trobi en el mateix lloc que la resta d’elements.

En canvi un element afecta a la resta, cosa que repercuteix en el funcionament del sistema.

Hi ha mecanismos autoreguladors o omortidors, que tendeixen a restablir l’equilibri,però dins d’uns límits. Un d’aquests mecanismos és la capacitat d’emmagatzematge.

Propietats emergents: son les propietats que no deriven tan sols de la suma de les propietats de cada element, sempre que es doni una relació correcta o un bon acoblament entre si per tal de formar un sistema

2.3 RELACIONS CASUALS

Una variable es un ascpecte mesurable en un sistema. Les relacions casuals sónles relacions causa-efecte entre les variables d’un sistema.

SIMPLES
- Positives
-Negatives
-Encadenades

COMPOST
- Bucles de realimentació positiva
- Bucles de realimentació negativa


3. LA TERRA COM A SISTEMA

1 La geosfera
2L’edafosfera
3 La biosfera
4 L’atmosfera
5. La hidradosfera

4. L’EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS NATURALS AL LLARG DE LA HISTÒRIA

1. EDAT DE LAPEDRA
2. EDAT DE FERRO
3 REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

5. RELACIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ AMB EL MEDI
5.1 RECURSOS
Un recus es un bé natural que pot tenir interés per a l’esser humà

Els recursos renovables són aquells que es renoven a una velocitat que fa que la demanda sempre sigui menor que la disponibilitat.
Els recursos que es renoven a una velocitat menos que la seva demanda s’anomenen norenovables

-Energètics. Són els recursos dels quals aprofitem l’energia ( combustibles fossils etc)
- No energètics. Són els recursos dels quals aprofitem una altra propietat,( pesca, pastures..)

5.2 RESIDUS
Els resius es clasifiquen en:

-Residus sòlids urbans (RSU) Els RSU ordinaris són l’objecte de la recollida ordinària d’escombreries.
-Residus industrials: L’especialització de la industriaen sectors
- Altres residus: Provenen de diverses fonts com x exemple: runes i materials de construcción, Dejeccions ramaderes procedents de lactivitat fisiológica animal i residus sanitaris

5.3.. (LIBRO)
5.4 IMPACTES
Un impacte ambiental és qualsevol incidencia que pugui ocasionar una acció humana sobre el medi natural.

5.5 GESTIÓ AMBIENTAL
S’enten per gestió ambiental l’administracióadequada del medi ambient, mitjançant una sèrie de mesures que tendeixin a fer-ne un ús correcte.


Dos models de creixement:
-Desenvolupament intensiu: el model de creixement mes conevencional. El creixement es produeix sense cap ordre i es generen desequilibris.
-Desenvolupament sostenible: El creixement es limitat els recursos es gasten a un ritme menor o igual que la velocitat a la quales regeneren i a penes apreixen riscos i impactes nous sobre el medi.

5.5.1 MESURES PREVENTIVES
Són les mesures que eviten un conflicte mediambiental.
Les mesures preventives de caràcter general són:
-La planificació i ordenació del territori
-Els incentius economics
-La legislació ambiental
- L’educacio ambiental.

5.2.2 MESURES CORRECTORES
Són aquelles que un cop provocat unconflicte mediambiental, tendeixen a corregir-lo.

6. LES CIÈNCIES DE LA TERRA I LA GEOLOGIA.
GEOLOGIA: LA CIENCIA QUE ESTUDIA LA TERRA.

Dins la geologia podem parlar de moltes branques:
-Mineralogia
-Petrologia
-Sismologia
-Vulcanologia
-Paleontologia
-Geofinamica
-Geomorfologica
-Tectonica

UNITAT 2. MATERIALS TERRESTRES ROQUES I MINERALS.

1.Els minerals

S’anomenen minerals els...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ciencias De La Tierra Tema 1
  • Tema 1 la tierra
  • Ciencias De La Vida Y La Tierra 1
  • tema 1 ciencias politicas
  • TEMA 1 Ciencies De La Terra
  • Tema 1. La Ciencia Moderna
  • CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA TIERRA EVALUACION 1
  • Ciencias de la tierra capitulo 1 tarbuk

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS