Competència Social i Ciutadana

Páginas: 19 (4680 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2014
Sumari
1. Introducció .............................................................................................................. 2
2. Marc teòric CCBB ................................................................................................... 3
2.1 Marc teòric competència Social i Ciutadana ........................................................ 3
2.1. Indicadors de lacompetència Social i Ciutadana ................................................ 7
3. Unitat de Programació Competencial (UPC) ......................................................... 8
3.1. Progressió d’activitats en el medi aquàtic ......................................................... 10
4. Quadrevinculant................................................................................................... 15
5. Bibliografia ............................................................................................................ 18

1

1. Introducció
El treball que es presenta a continuació pertany a la matèria de Competències Bàsiques
i Medi Aquàtic, incorporada en les assignatures d’especialització en l’àmbit educatiu del
Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Eldocument ofereix un recull d’informació
sobre la confecció d’una unitat de programació (UP), basada en un model educatiu per
competències i que s’enfoca en la Competència Social i Ciutadana.
El procés es va iniciar amb una recerca prèvia d’autors referents en educació per
competències i es va confeccionar un marc teòric sobre la competència social i
ciutadana. Arrel d’aquesta recerca base, es vafer una síntesi de la informació i,
posteriorment, l’extracció d’uns indicadors que mostren com es pot treballar aquesta
competència dins la matèria d’Educació Física.
Un cop contextualitzat el marc general de la competència en la que centrem la nostra
informació, la finalitat serà elaborar una sessió tipus d’Educació Física, on es pretén
treballar aquesta competència en l’entorn del mediaquàtic. En concret, centrarem les
activitats d’aquesta sessió en el bloc de continguts de Jocs i Esport, del primer cicle
d’Educació Secundària Obligatòria.
Per tant, l’estructura bàsica del treball es divideix en 3 apartats clarament diferenciats:
un primer capítol on trobem el marc teòric general del treball, juntament amb la taula
d’indicadors de la competència Social i Ciutadana, un segonapartat que presenta la
taula de la Unitat de Programació Competencial (UPC) així com la sessió que es durà a
terme de manera pràctica i, finalment, un últim apartat on trobem el Quadre Vinculant
que relaciona cadascun dels elements de la sessió amb la Unitat de Programació.

2

2. Marc teòric CCBB
2.1 Marc teòric competència Social i Ciutadana
Bolívar (2008: 14) defineix la competènciasocial i ciutadana com aquella capacitat “que
permet viure en societat, comprendre la realitat social del món en que es viu i exercir la
ciutadania democràtica.” Bolívar (2007:128) ja considerava que aquesta competència
significa “construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors
democràtics, exercitar els drets, llibertats, responsabilitats i deures cívics, i defensarels
drets dels demés.” Ayuso (2009) comparteix aquesta idea sobre la competència social i
ciutadana, i que incideix directament sobre l’adquisició de comportaments individuals
que capaciten a la persona per actuar democràticament en una societat plural.
Els autors anteriors parlen del terme democràcia en diferents connotacions, però no
tenen en compte les habilitats que inclouen aquestacompetència. Seguint aquesta línia,
la Conselleria d’Educació i Ciència de Castella i la Manxa afegeix que la competència
“requereix d’habilitats per conviure, comprendre la societat en la que viu, actuar d’acord
amb els principis ètics i democràtics en els diferents escenaris i contextos en els que viu
i participa.”
Escamilla (2008) també esmenta que inclou habilitats de desenvolupament...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Competencia social
  • Competencias sociales
  • Competencias Sociales
  • Competencias sociales
  • COMPETENCIAS SOCIALES
  • Liderasgo social competencias sociales
  • Sociales I
  • TALLER COMPETENCIAS COMUNICATIVAS I

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS