Curriculum Infantil

Páginas: 3 (696 palabras) Publicado: 29 de enero de 2013
CAPACITATS:
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma: Coneixement i domini del cos, en el moviment i la coordinació, adonant-se de les seves possibilitats. Hàbits bàsicsd’autonomia . Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional.
Aprendre a pensar i a comunicar: Pensar, crear elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques. Progressar en lacomunicació i l’expressió per mitjà de diversos llenguatges.
Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa: Observar i explorar l’entorn i participar en activitats socials i culturals. Mostrar iniciativa,identificar els perills i aprendre actuar.
Aprendre a conviure i habitar el món: Conviure en la diversitat per la resolució pacífica de conflictes. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivènciaque el portin cap a la col·laboració amb el grup i integració social.
OBJECTIUS
1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu momentmaduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.
2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se enl’adquisició de comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
3. Participar amb iniciativa i constància en les activitat quotidianes d’alimentació, repòs, higiene personal ,iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals .
4. Comprendre el llenguatge adult i l’adquisició de noves habilitats motrius,augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià
5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentantla seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià
6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL CURRICULUM DE EDUCACIÓN INFANTIL
  • Las competencias básicas en el currículum de Educación Infantil
  • curriculum infantil
  • Curriculum Infantil Canarias
  • Curriculum Infantil 0 3
  • El curriculum a l'educació infantil
  • Curriculum
  • Curriculum

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS