De la práctica a la institució de la prostitució

Páginas: 8 (1926 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2011
Fonaments Socials- Aula4 Mònica Recio Crespo

PAC 1: De la pràctica a la institució de la prostitució

Introducció
Primer de tot voldria assenyalar la complexitat del tema de la prostitució i com aquest es pot abordar des de diferents perspectives. Cal incidir en el fet que cada perspectiva donarà punts de vista complementaris i que per aconseguir un anàlisi acurat caldria tenir en comptetots els punts de vista.
Malgrat això, l’extensió d’aquest treball no permetrà un estudi tan exhaustiu i minuciós, de manera que utilitzaré les preguntes de referència per poder anar estirant de l’entrelligat fil de la prostitució.

Objectius
Analitzar la prostitució des d’una visió macrosociològica des de diferents perspectives Durkheim, Parsons i Merton.
Considerar el construccionisme comuna eina per superar les dicotomies de la sociologia clàssica.

Anàlisi macrosociològica
Des d’una perspectiva macrosociològica la prostitució s’hauria d’analitzar com un fenomen que pertany a un conjunt social, a una estructura més àmplia. Les funcions que la prostitució exerceix dins d’aquest context i la manera d’entendre-la dependrà de l’enfoc pel qual l’analitzem.
Segons Durkheim, laprostitució formaria part d’un engranatge on les persones queden diluïdes, no hem d’anar a buscar les explicacions d’aquest fet en les persones concretes (treballadors i clients) sinó en una consciència col·lectiva. Segons aquest punt de vista no ens hem de fixar en les raons per les quals una persona o una altra exerceixen la prostitució sinó perquè un col·lectiu l’exerceix. Durkheim, imbuït en uncontext on l’evolucionisme i el conductisme estan fent furors científics, vol aportar a la sociologia aquest mateix caràcter i delimita l’objecte d’estudi i un mètode. L’objecte el denomina fet social, que en el cas que ens ocupa seria la prostitució i no les prostitutes. Diguem que els fets socials tenen un poder coercitiu sobre els individus i determinen les seves accions (a l’estil conductista,estímul-resposta), sense tenir capacitat d’autodeterminació. El mètode d’estudi serà l’explicació causal i per trobar les causes d’un fet social calia buscar entre els fets socials que el van precedir.
Lligant tot això al tema de la prostitució, hauríem de remuntar-nos als seus orígens. La prostitució és molt antiga, però els homes preprimitius no la coneixien, la dona disposava dels homes a la sevavoluntat i tenia tot el dret sobre els seus fills, l’home i la dona no tenien responsabilitats conjugals. Les famílies seguien una estructura matriarcal i s’instituïen per comunitats, per tant, en aquest context, no tenia res a fer la prostitució. Ara bé en l’evolució això va anar canviant, els homes van voler anar adquirint un lloc dintre d’aquesta estructura (per exemple, possessió dels fills) illavors va anar evolucionant cap a una societat patriarcal, es va instaurar el matrimoni i les funcions de la dona van quedar limitades a la procreació i satisfaccions conjugals, l’herència va seguir una línia patriarcal i les dones van quedar-se sense bens, ni ofici, ni res, perdent també la llibertat sexual de la què havia gaudit fins el moment.
En aquest marc comença a tenir sentit laprostitució, la decisió que una dona i un home havien de quedar lligats va limitar a ambdós, però sobretot a la dona. L’únic que continuava sent valorat en la dona era la seva funció sexual, de manera que això era el que li quedava per vendre. A més els homes van començar a buscar fora altres alternatives que saciessin les seves necessitats sexuals.
Per tant, si seguim aquest anàlisi (que segur n’hi had’altres que el completen) podem concloure que una de les causes de la prostitució va ser el canvi en l’organització familiar, de matriarcal a patriarcal.

Ara bé, quines són les funcions de la prostitució en la nostra societat? Per respondre a això haurem de fixar-nos en el corrent funcionalista encapçalat per Parsons i Merton. Des d’aquesta perspectiva, l’anàlisi del sistema social s’ha de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Prostituci N
  • La Prostituci N
  • Prostituci N
  • PROSTITUCI N
  • LA PROSTITUCI N
  • La Prostitucio N
  • La Prostituci N
  • Instituci N

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS