dfae

Páginas: 7 (1595 palabras) Publicado: 17 de diciembre de 2013
Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Modelos e paradigmas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Modelos e paradigmas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Modelo mecanicista
• Metáfora da máquina
• Organismo reactivo (E-R)

Modelo organicista
• Metáfora do organismo activo
• Organismo activo

•Tábula rasa (J. Locke (1632-1704): empirismo)
• Non hai estadios
• Cambios cuantitativos

• Corrente do racionalismo (Leibniz (1646-1716))
• Cambios cualitativos
• O desenvolvemento é unha secuencia de estadios prefixados

• O desenvolvemento redúcese ao aprendizaxe
• A teoría máis destacada é o conductismo
• Presupostos:

• Existe unha meta e unha dirección
• Os cambios son:unidireccionais, irreversibeis, tenden a un obxectivo
• A teoría máis destacada é o constructivismo

 O importante é o externo e visible non o organismo
 O importante é o pequeno non o global
 O importante para o organismo é a primeira impresión

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Modelos e paradigmasda Psicoloxía do Desenvolvemento

Comparativa dos Modelos
Mecanicista

Modelo contextual-dialéctico
• Organismo activo
• Cambios cualitativos e cuantitativos

Organicista

Contextual-dia.

Metáfora Maquina

• Preocúpase polos cambios situacionais inmediatos e os individuais e
culturais a longo prazo
• A relación desenvolvemento-aprendizaxe é dialectica, e.d., non se pode
dar unsen o outro
• No desenvolvemento é importante a interación do contexto-culturaindividuo
• O desenvolvemento é multidireccional
• A teoría máis destacada é o Ciclo Vital

Metáfora organismo

Oraganismo reactivo

Organismo activo

Organismo activo

Tábula rasa

Características innatas

Contexto-Cultura-Individ.

Empirismo

Racionalismo

Cuantitativos

Cualitativos

Cuantie Cauli

Non estadios

Estadios

Non estadios

Desenvol. = Aprendizaxe Desenvol. ≠ Aprendizaxe Desenvol. ↔ Aprendizaxe
Non hai metas

Unha meta e dirección

Multidireccional

Conductismo

Constructivismo

Ciclo Vital

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Teorías centradas noproceso individual do coñecemento

Teorías centradas no proceso individual do coñecemento

A teoría de Piaget (1896-1980)

A teoría de Piaget (1896-1980)

Pioneiro da Psicoloxía Cognitiva: estudo dos procesos
Etapas: construción activa do coñecemento do mundo que nos rodea

3. Periodo das operacións concretas
7 a 11 anos
Pensan de forma lóxica
Pero só sobre persoas e obxectospresentes1. Periodo sensoriomotor
• 0 a 2 anos
• Intelixencia constrúese a partir de reflexos innatos
• Tende a intencionalidade

Ten problemas con ideas abstractas

Reflexos infancia

2. Periodo pre-operacional
• 2 a 7 anos
• Os nenos aprenden a pensar
• Usan os primeiros símbolos e imaxes internas (culler=avión)
• Pero é un pensamento ilóxico e non é sistémico
• Opensamento é egocéntrico (dende o seu punto de vista), intuitivo
e subxectivo

4. Periodo das operacións formais
Máis de 11 anos
Ten un pensamento formal
Poden traballar de forma hipotética e abstracta

1

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Tema 2: Orientacións teóricas da Psicoloxía do Desenvolvemento

Teorías centradas no proceso individual docoñecemento

Teorías centradas no proceso individual do coñecemento

A teoría de Piaget (1896-1980)

A teoría de Piaget (1896-1980)

Sensoriom.

Pre-operac.

O. concretas

O. formal

0-2 anos

2-7 anos

7-11 anos

Reflexos
innatos

Aprende a pensar

Pensa de forma
lóxica

Pensa de forma
hipotética e abstracta

Símbolos e imaxes

¿Como se produce o desenvolvemento...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dfae
  • dfae
  • Dfa
  • Dfa Asdf Df
  • Dfa for industry
  • Caso Harvard Dfa
  • Dfa mercadeo de cometicos
  • dfa y nom

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS