Diagnostico En Educación

Páginas: 7 (1575 palabras) Publicado: 2 de diciembre de 2012
1-Definició de les finalitats de l’avaluació psicopedagògica que s’ha de dur a terme.
En el cas presentat, la tutora vol realitzar un estudi psicopedagògic de l´alumne. El motiu és que la Maria presenta unes dificultats de comprensió lectora (en qualsevol àmbit) sobretot recalca a Medi Social. A més de les dificultats curriculars cal afegir que és un alumne juganera i de fàcil distracció a laclasse.
La tutora demana aquest estudi amb la finalitat: de poder valorar si la Maria té cap problemàtica, d’atenció i aprenentatge. D’aquesta manera, depenent dels resultats, la psicopedagoga i la tutora podran buscar els recursos adients (Pla Individualitzat, adaptacions curriculars, aula flexible,aula d’educació especial...)i que l’alumne pugui anar progressant i adquirint els coneixementsadients per la seva edat, o avaluar-la segons les seves necessitats d’aprenentatge.
L’estudi es farà amb la informació que es té de l’alumne des de P5 fins l’actualitat més les proves que la psicopedagoga li passi i a més les entrevistes personals amb els pares. Amb tota aquesta informació podrem fer un estudi psicopedagògic de la nostra alumne el paragraf subratllat és el que ha corregit elconsultor. A continuació es la pregunta nova.
La tutora de la Maria farà demanda a la psicopedagoga del centre després d´observar que la seva alumna presenta unes dificultats de comprensió lectora. A més la Maria té un comportament de fàcil distracció i juganer.

Segons la demanda feta de la tutora, la psicopedagoga tindrà les següents finalitats:

1- Realitzar un estudi i valoració de l´alumne(cognitiu-social-individual). Aquest estudi o valoració es realitzarà mitjançant: realització de tests, entrevistes pare-alumnes, observacions a l´aula-pati (dintre del centre escolar). També és valorarà tota la documentació que hi ha al centre del seu històric.
2- Després d´obtenir el resultat d´aquesta valoració farem una posada en comú amb el docents i els pares. D´aquesta manera buscarem lapsicopedagoga podrà buscar els recursos adients (Pla Individualitzat, adaptacions curriculars, aula flexible,aula d’educació especial...)i que l’alumne pugui anar progressant i adquirint els coneixements adients per la seva edat, o avaluar-la segons les seves necessitats d’aprenentatge.
3- La psicopedagoga anirà fent un seguiment del cas i fent les adaptacions pedagògiques necessàries perl´aprenentatge de la Maria.
Crec que estem barrejant un poc les actuacions amb les finalitats! Des de el meu parer les finalitats(tot i que es tindrien que especificar en altres paraules) es tenen que basar en:
- Valorar les necessitats que presenta la Maria a partir de l’avaluació psicopedagògica
- Buscar els recursos més adients conforme a aquestes necessitats(tal i com dius alpunt2)
- Que l’alumne pugui assolir els coneixements bàsics per la seva edat


2- Informacions que caldrà obtenir durant el procés d’avaluació psicopedagògica ateses les finalitats que es persegueixen.
Tenim l’objectiu de realitzar un estudi psicopedagògic de la Maria amb la finalitat de valorar la presència d’alguna problemàtica d’atenció i/o aprenentatge, per a definir quinesnecessitats presenta l’alumne. Per això, considerem que les informacions que caldrà obtenir durant el procés d’avaluació psicopedagògica seran les següents:
- Informacions sobre l’alumna:
o Autonomia personal i hàbits.
o Competències en relació al llenguatge (comunicació, expressió y comprensió).
o Competències en relació a les habilitats motrius.
o Competències en relació ales tasques escolars (concentració en el treball, memòria, hàbits de lectura, organització y planificació de les tasques).
o Tipus de jocs i companys amb els que els realitza (activitats extraescolars).


o Actitud i normes bàsiques (constància en el treball, interès, esforç, adquisició de normes bàsiques per treballar, participació a classe, demanda d’ajuda, etc.).
o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Diagnostico en educacion
  • El Diagnóstico En Educación
  • Guia de diagnostico educacion preescolar
  • la investigación y el diagnóstico en educación
  • MODELOS DE DIAGNOSTICO EN EDUCACION.
  • Diagnostico y fundamentacion de la educacion fisica
  • diagnostico de educación física
  • Evaluacion Diagnostica Educacion Fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS