Disseny de projectes

Páginas: 6 (1400 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2010
Com dissenyar projectes [pic]

Transformar les idees i les necessitats en un projecte quan  s'inicia l'activitat d'una entitat no és una tasca fàcil. En aquest recurs de coneixement es descriuran aquells aspectes més bàsics del disseny i planificació de projectes adreçats a aquelles persones i entitats que tot just comencen.
 

1. Què entenem per projecte?2. Qualsevol idea pot ser un projecte?
3. Quins elements ha de tenir un projecte?
4. Guió d'un Projecte

1. Què entenem per projecte?

Quan pensem en allò en què consisteix un projecte, en aquest cas un projecte d'acció social o intervenció social, ens venen al cap mots com: necessitats, acció planificada, termini, objectius o activitats i resultats, entre d'altres, tot anomenantaixí algunes de les etapes o aspectes que han de definir qualsevol projecte.

Més enllà, però, de descriure aquelles etapes o elements que constitueixen el projecte és important recordar que aquest és:

Una metodologia de treball que ens ajuda a estructurar de manera coherent una intervenció o acció que pretén donar resposta a una necessitat social, tot cercant una millor identificació de laproblemàtica i definició de les activitats que poden satisfer-la per tal de millorar l' impacte o resultats. És doncs una eina per observar la realitat, posicionar -se vers aquesta envers uns valors i definir una actuació que retalli distàncies entre la nostra visió i la realitat social, tot atenent a les necessitats d'un col·lectiu determinat. A més d'aquesta dimensió d'estructuració i execucióde canvi social, un projecte és una eina de gestió que cerca l'eficàcia i l'eficiència orientada tant a la consecució dels objectius mitjançant la realització d'activitats diverses com a l'organització i optimització dels recursos humans, econòmics i materials.
Un procés, un cicle. Les seves etapes s’autoalimenten en un circuit obert sempre a possibles canvis que puguin esdevenir-se ja sigui enla situació a la qual se li vol donar resposta com als possibles actors socials. Un projecte no és lineal, és quelcom viu donat que els resultats generats amb el projecte,  com a repercussió social i com aprenentatge organitzatiu, van i han d'anar més enllà del seu termini d'execució tot generant impacte a nivell extern i intern i a mig i llarg termini. 
Tot sovint fem una definició operacionald'allò que constitueix un projecte i oblidem la seva dimensió més conceptual i ideològica. La forma d'obtenció de finançament i la cerca permanent d'aquest per part de les entitats no lucratives ha ajudat a contribuir a la idea que un projecte és aquell tràmit o papers que cal redactar i omplir per presentar-se a una convocatòria, tot corrompent la seva essència metodològica i transformadora.Un cop definits els principis que inspiren la metodologia o cicle del projecte, acabarem aquest apartat amb una definició operacional:
Entenem per projecte d'intervenció social l'acció planificada i tècnica per tal de dur a terme canvis en la realitat social d'una comunitat en la qual el seu desenvolupament requereix la participació activa d'aquesta. Amb tal fi, es defineixen un conjuntd'activitats a executar en un termini i amb uns recursos determinats per tal d'assolir uns objectius i uns resultats que donin resposta a les necessitats de la comunitat.
 
2. Qualsevol idea pot ser un projecte?

Tot projecte ha estat primer una idea generada de manera espontània per algun membre de la entitat. Abans de convertir, però, una de les nostres idees cal moldejar- la segons les líniesestratègiques i objectius de l'entitat, així com segons els interessos i necessitats dels beneficiaris.
Han de tenir present que ni tota idea és susceptible de ser un projecte, ni és pot convertir una idea en un projecte sense el consens i participació de tota l'entitat i de les persones a les quals s'adreça.

Per tal de poder fer d'una idea un projecte aquesta ha de reunir les següents...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Disseny sonor d’un projecte audiovisual i d’espectacle.
  • Què és el disseny
  • DISSENY
  • Project
  • project
  • Project
  • project
  • projecto

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS