Educacio especial pac 3 uoc

Páginas: 5 (1179 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
Educació Especial

PAC 3
Reelaboració d’un capítol del mòdul 5è a partir de la construcció d’ un mapa conceptual. Reflexió sobre les actuacions psicopedagògiques en el cas concret dels alumnes amb greus trastorns de conducta.

Gemma González Méndez
19.12.2006

1.- Construir un mapa conceptual que representi els conceptes fonamentals de l' apartat 3 del mòdul 5è.Del model a l' acció:àmbits d' intervenció psicopedagògica.(pàg 37 M-5).

|Les actuacions més significatives del psicopedagog |

suposen

[pic]
Finalitats
Activitats
Òrgans de coordinació
Responsables
Avaluació del pla

Coherència en la filosofia del centre Potenciar que l’alumnat triï les seves opcions en matèries
Disseny d’actuacions específiques d’insercióOrientació en alumnes de nova incorporació al centre
Proposta d’orientació acadèmica professional Formar als docents en el món laboral
Elaboració amb el tutor/a del consell orientador del alumne
Ubicar espais per atenció individualitzada / familiar
Valorar necessitats educatives especials potenciant la persona

2.- Realitzar una tasca de reflexió sobre les actuacionspsicopedagògiques en el cas concret dels alumnes amb greus trastorns de conducta

“Situe-vos en el paper d’un psicopedagog encarregat d’ un centre de secundària que emprèn una experiència d’atenció a la divesitat / integració amb un alumne amb trastorns de conducta.”

Els àmbits prioritaris a l’hora de planificar la intervenció d’un psicopedagog, primerament serien de recollir tota lainformació que porti l’alumne d’altres centres i/o professionals: recerca d’informes, escoles en las que ha estat, seguiment que s’ha fer amb ell/a, terapèutes que ha visitat o si ha assistit a algun tipus de tractament d’atenció especialitzada.

Quan haguem recollit aquesta informació faríem un recull a nivell familiar i de l’entorn: mantindríem una entrevista amb la família i faríem un estudi de laseva situació i context familiar causes que han pogut influït en agreujar o ajudar la seva problemàtica, posició al nucli familiar, relació, influència i implicació familiar. I sobre l’entorn, el barri, amics i relació que manté i demés família amb la que pugui tenir vincles.

Amb tota aquesta informació analitzarem el nivell sobre continguts que té l‘alumne, dificultats que presenta a l’aula,amb els continguts que s’han intentat assolir, metodologia que s’ha emprat i aspectes que li afavoreixen i aspectes que s’haurien de canviar perquè no evoluciona s’hagi estancat, si es cansa, si es troba estancat en una matèria en concret o si hi ha alguna àrea que l’alumne es senti be, quina percepció té d’ell mateix en quant a les seves capacitats.

La relació amb el grup – classe es tindriaque observar i valorar, com interactua amb el grup d’iguals, com es veu ell dins del grup, com es comporta, que li afecta i com reacciona davant de possibles situacions amb el grup.

La relació amb el tutor/a i amb els mestres de diferents àrees al centre, com interactua, si necessita molta atenció o la reclama, què o quina percepció tenen els docents de l’alumne, necessitats que detecten,situacions que han observat o dificultats que presenten.

I finalment, realitzaríem una entrevista individual amb l’alume/a per veure com es troba al centre, que verbalitza, quina imatge d’ell té, quines necessitats detectem al parlar dels diferents àmbits que hem observat com ara: els companys, la classe, els mestres i tutor/a i com es troba a casa.

* en el paràgraf anterior, es podria tenir encompte veure primerament a l’alumne per a que no ens condicionin les percepcions dels demés agents que intervenen i influeixen amb l’alumne, encara que, si ens donen l’encàrrec d’emprendre aquesta experiència ens podem trobar en la necessitat de recopilar informació de docents i demés agents que estan en contacte amb ell per preparar-nos la planificació de l’atenció que li hem de donar.

Amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Educacio especial pac 2 uoc
  • Metodes pac 3 uoc
  • Metodes pac 3 uoc
  • pac uoc
  • Metodes pac 3 uoc
  • Politiques pac 3, uoc
  • Pac 1 Teoria Educació Uoc
  • Analisis de casos pac 3 uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS