pac uoc

Páginas: 7 (1511 palabras) Publicado: 24 de abril de 2014
PAC 2:
Mètodes d'Investigació en Educació
Aula 1


1. Al document “El cambio de modelo didáctico, un proceso complejo”, de Fernando Ballenilla, apareix la transcripció d'una entrevista.
(a) A quin tipus de metodologia qualitativa podria pertànyer aquesta entrevista? Argumentar-ho amb cites directes del text.
El document “El cambio de modelo didáctico, un proceso complejo”de Fernando Ballenilla, pot pertànyer a la metodologia qualitativa de tipus etnogràfica. Per a argumentar aquest tipus de metodologia qualitativa, citarem els següents fragments directes del text:
- “La razón concreta de que solicitase asesoramiento fue una serie de problemas con los primeros de BUP que ponían en quiebra su modelo didáctico personal.” Aquest tipus de metodologia qualitativa comés l’enfocament etnogràfic, permet descobrir un grup social en profunditat, descrivint els esdeveniments de la vida d’un grup i tenint en compte la conducta dels subjectes. L’etnografia pot ser una metodologia adequada per raons com les següents: permet una descripció exhaustiva “des de dins” i des de la perspectiva de les persones implicades, considerant cada grup-classe, i el mateix centre, com agrups culturals intactes; ofereix una comprensió profunda de les conductes agressives, de les situacions conflictives, els significats que tenen per a les persones implicades, quins tipus de situacions i agressions apareixen, com se solucionen amb la normativa vigent…
- “La entrevista al profesor se revela como un instrumento especialmente potente, complementado con la observación de las clasesy la entrevista a los alumnos.” Per la condició naturalista i la contextualització d’aquesta tipologia, l’etnògraf estudia les persones en el seu hàbitat natural, ell observa, escolta, parla i anota tot el que considera necessari.
- “Se puede investigar el modelo didáctico de un profesor”. L’etnografia és una modalitat d’investigació de les ciències socials, i té com a fi l’estudi socioculturali de l’estil de vida de la societat, descrivint creences i pràctiques del grup.
- “Iniciar una reflexión sobre los objetivos que pretendes que los alumnos hayan alcanzado al finalizar el curso” “Mantener un proceso de reflexión continua sobre la propia actividad docente” “Con el objetivo de que éste no se quedase en una especie de demostración ilustrativa por mi parte, sino que contribuyese auna evolución del modelo didáctico de mi compañero” “Una garantía de racionalidad a lo largo del mismo es una constante actitud reflexiva acerca de las situaciones que se van creando y sobre las acciones a emprender y sus posibles consecuencias” Des d’aquesta tipologia es recolza clarament el caràcter reflexiu, davant la influència mútua i dinàmica de l’etnògraf i el camp d’investigació.
- “Hastael momento me he abstenido de enunciar juicios de valor; el objetivo de esto era no influir ni condicionar tus respuestas durante la entrevista ni durante tu actuación en las clases” L’etnògraf evita emetre judicis de valor sobre les observacions.
(b) De quin tipus d'entrevista es tracta? Per què?
L’entrevista realitzada es pot classificar segons diferents criteris de classificació:
Es tractad’una entrevista semiestructurada, perquè per una banda es decideixen una sèrie de preguntes prefixades a on es determina la informació que es vol aconseguir i l’esquema de preguntes necessàries per fer-ho, i per altra banda les preguntes són de caràcter “obert” on l’entrevistat ha de construir la resposta. És una entrevista flexible que permet adaptar-se millor a les necessitats de lainvestigació i a les característiques dels subjectes.
També és una entrevista d’investigació dirigida perquè consta d’una llista de qüestions o aspectes que s’han d’explorar durant l’entrevista, l’estil és col·loquial, espontani i informal.
Segons el nombre de participants podem dir que la transcripció de l’entrevista al professor és individual i la dels alumnes es realitza en diferents grups (amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metodes pac 4 uoc
  • pac criminologia uoc
  • Pac Marketing I
  • Metodes pac 3 uoc
  • Manejo del estres. PAC UOC.
  • PAC UOC 2013
  • Pac 2 uoc economia
  • Metodes pac 3 uoc

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS