Energia petrolera

Páginas: 81 (20109 palabras) Publicado: 20 de junio de 2011
i~=båÉêÖ∞~=Åçãç= c~Åíçê=^Åíáîç=ÇÉ=ä~= fåíÉÖê~Åáμå= i~íáåç~ãÉêáÅ~å~

`~êäçë=jÉåÇçò~=mçííÉää• o~Ñ~Éä=nìáêçò=pK

aáÅáÉãÄêÉI=OMMS

fkaf`b= = NK= bä= éÉíêμäÉç= ó= Ö~ë= îÉåÉòçä~åçë= Åçãç= Ñ~ÅíçêÉë= Åä~îÉë= é~ê~= ä~= áåíÉÖê~Åáμå= éçä∞íáÅ~=ó=ÉÅçåμãáÅ~=ÇÉ=^ã¨êáÅ~=ÇÉä=pìê=ó=ÇÉä=`~êáÄÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP= J=i~=c~à~=ÇÉä=lêáåçÅçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKQ= J=bä=Ö~ëW=fåëíêìãÉåíç=ÖÉçÉëíê~í¨ÖáÅç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKS= J=fåÑê~ÉëíêìÅíìê~=Ö~ë∞ÑÉê~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKU= J=j~êÅç=äÉÖ~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNM= OK= i~= éçä∞íáÅ~= ÉåÉêÖ¨íáÅ~= ÇÉä= dçÄáÉêåç= ÇÉ= sÉåÉòìÉä~K= i~= ÇáîÉêëáÑáÅ~Åáμå= ÇÉ= ãÉêÅ~ÇçëI= ÑìÉåíÉë= ÇÉ= Ñáå~åÅá~ãáÉåíç= áåíÉêå~Åáçå~ä= ó= ÇÉ= íÉÅåçäçÖ∞~ë= Åçãç= é~êíÉ=ÇÉ=ìå~=åìÉî~=îáëáμå=ÖÉçéçä∞íáÅ~=ó=ÖÉçÉëíê~í¨ÖáÅ~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNQ= J=içë=Åçëíçë=Ñáå~åÅáÉêçë=ÇÉ=ä~=ÖÉçÉëíê~íÉÖá~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKNS= J=oÉåí~=ó=å~Åáçå~äáëãç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNT= PK= ^ã¨êáÅ~= ÇÉä= pìê= ó= Éä= `~êáÄÉ= Åçãç= ÇÉëíáåçë= ÇÉä= éÉíêμäÉç= ó= ÇÉä= Ö~ë= îÉåÉòçä~åçëK=mÉêëéÉÅíáî~ë=~=ãÉÇá~åç=ó=ä~êÖç=éä~òç=ó=éçíÉåÅá~äÉë=ÅçåÑäáÅíçë= åçêíÉJëìêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKNV= J=kìÉî~ë=êÉÑáåÉê∞~ë=Éå=Éä=é~∞ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNV= J=kìÉî~=êÉÑáåÉê∞~=Éå=mÉêå~ãÄìÅç=E_ê~ëáäFK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKOM= J=oÉÑáåÉê∞~=i~=qÉà~I=Éå=rêìÖì~óKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM= J=oÉ~Åíáî~Åáμå=ÇÉ=ä~=oÉÑáåÉê∞~=`áÉåÑìÉÖçë=Éå=`ìÄ~KK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM= J=bñé~åëáμå=ÇÉ=ä~=oÉÑáåÉê∞~=ÇÉ=háåÖëíçåI=g~ã~áÅ~K KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOM= J=d~ëçÇìÅíç=sÉåÉòìÉä~J`çäçãÄá~Jm~å~ã•KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKOM= J=`çåëíêìÅÅáμå=ÇÉ=PT=í~åèìÉêçëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKON= J=mêçóÉÅíç=ÇÉä=^åáääç=båÉêÖ¨íáÅç=ÇÉä=`~êáÄÉK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKON= J=mêçóÉÅíç=ÇÉä=^åáääç=båÉêÖ¨íáÅç=^åÇáåçK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKOO=J=mêçóÉÅíç=ÇÉä=^åáääç=båÉêÖ¨íáÅç=ÇÉä=`çåç=pìêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKOO= J=d~ëçÇìÅíç=ÇÉä=pìêK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOP= QK= mÉíêç~ã¨êáÅ~W=mÉíêçëìêI=mÉíêç~åÇáå~=ó=mÉíêçÅ~êáÄÉI=Åçãç=ãÉÅ~åáëãçë=ÇÉ=ä~= éçä∞íáÅ~=ÉåÉêÖ¨íáÅ~=áåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉä=ÖçÄáÉêåç=îÉåÉòçä~åçW=fi`çåíê~ÇáÅÅáμå=ç= ÅçãéäÉãÉåí~êáÉÇ~Ç=Åçå=ä~=éçä∞íáÅ~=îÉåÉòçä~å~=ÑêÉåíÉ=~=ä~=lêÖ~åáò~Åáμå=ÇÉ= m~∞ëÉë=bñéçêí~ÇçêÉë=ÇÉ=mÉíêμäÉç=ElmbmF\KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKOR= J=mÉíêç~ã¨êáÅ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOR= J=mÉíêçëìêKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKOS= J=mÉíêçÅ~êáÄÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOS= J=mÉíêç~åÇáå~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOT= J=bi=^i_^KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOT= J=lêÖ~åáëãç=Åç~Çóìî~åíÉë=ÅçãéäÉãÉåí~êáçëK...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ENERGIA PETROLERA DERECHO DE HIDROCARBUROS
  • Los lobbys petroleros atacan japon que construia la primer maquina de energia libre
  • Petrolero
  • petrolera
  • Petrolero
  • petrolero
  • Petrolera
  • Petrolero

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS