Esquemes dret penal

Páginas: 54 (13302 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2010
DRET PENAL
TEMA 1: LA PERSONALITAT JURÍDICA
El què caracteritza a les normes jurídiques és que el seu compliment es pot exigir de forma coactiva.
Subjecte de Dret: són els destinataris de les normes jurídiques (p. Ex: quan es castiga el maltracte d´animals no s´està reconeixent cap dret a l´animal sinó que es protegeix els bons sentiments que han de tenir les persones).

PERSONA FÍSICA IPERSONA JURÍDICA

PERSONA: des d´un punt de vista jurídic, significa ser subjecte de drets i obligacions
PERSONA FÍSICA: tot ésser viu amb forma humana que visqui 24 hores separat de la mare. (Codi Civil, reconeix drets als nasciturus – concebut però no nascut-)
El nasciturus pot ser subjecte de dret? (si, pot tenir dret a la vida, successions). La personalitat física s´estingeix amb la mort(cal certificació mèdica i absència d´activitat cerebral o encefalograma pla).
PERSONA JURÍDICA: ficció jurídica que atribueix la capacitat de ser subjecte de drets i obligacions, i mantenir relacions jurídiques (capacitat jurídica).

CAPACITAT JURÍDICA I CAPACITAT D´OBRAR

CAPACITAT JURÍDICA: Aptitud en abstracte per ser subjecte titular de drets i obligacions, que tota persona té pel sol fetde ser persona. Consisteix en la capacitat de ser subjecte de dret (un gos mai tindrà capacitat jurídica).
CAPACITAT D´OBRAR: Aptitud de les persones físiques i jurídiques de realitzar actes jurídics. No la té tota persona pel fet de ser persona. La plena capacitat d´obrar s´adquireix amb la majoría d´edad (18 anys). La Capacitat d´obrar també es pot tenir de manera limitada (ex: menorsemancipats necessiten el complement de capacitat que és el consentiment del pares o tutors).

INCAPACITACIÓ: requereix sentència judicial i perquè es pugui internar requereix autorització judicial prèvia i es pot recorrer.

INTERNAMENT NO URGENT: quan la persona no pot decidir per si mateixa requereix autorització judicial (jutge competent serà el del lloc on tingui el domicili la persona que ha deser internada).
INTERNAMENT URGENT: és excepcional. Es permet per raons d´urgència mèdica per part d´un facultatiu, sense autorització judicial, però cal que el director del centre on s´ingressa la persona ho comuniqui al jutge tan aviat com pugui (en un termini màxim de 24 hores des de l´adopció de la mesura) que haurà d´autoritzar o denegar l´internament.
Si per fer internament urgent calguéstrasllat forçós del presumpte incapaç s´haurà de solicitar al jutge de guàrdia el trasllat forçós per tal que un facultatiu decideixi sobre l´urgència de l´internament.

Qui pot sol•licitar-ho? (art. 757 LECr) conjuge o assimilable, descendents, ascendents, germans, tutor, ministeri fiscal i també d´ofici pel jutge.

TEMA 2: ORDRES JURISDICCIONALS
Només els tribunals són els encarregats dedictar sentencies, obligant al seu compliment (Potestat jurisdiccional).- art. 107 C.E.
*Jurisdicció.- Jutjar i fer executar la sentencia
*Jurisdicció ordinaria.- es la que ens afecta a tots.
- Civil.- Jutjats de 1ª instancia (i instrucció). S´interposa com “demanda”. Coneix totes les questions referents a l´àmbit privat i societats.
- Penal.- Competent quan una persona major de 18 anys comet undelicte o una falta. Jutjat d´instrucció (de Guardia).
- Contencios/administratiu.- Relacions entre ciutadans i administració.
- Social.- àmbit laboral.
*Jurisdicció especialitzada.- En funció dels subjectes.
- Menors.- els 23 anys és l´edat limit d´estada en un centre de menors.
- Vigilàncies Penitenciaries.- interns de la presó
*Jurisdicció especial.- Militar.

JURISDICCIÓ ORDINARIA.*Jurisdicció Civil.- Tracte sobre asuntes relacionats amb la familia, matrimoni, separacions, divorcis, herències, contractes civils, contractes mercantils, etc. En el suposit de separacions i divorcis es precís comptar amb l´assistencia d´un advocat (privat o d´ofici).
-Les Sentències Civils son dictades pel jutje de 1ª instancia (òrgan unipersonal).
-Poden ser recursades (Recurs d´apel•lació a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Dret Penal 09
  • Esquema penal ley 600
  • Esquema Etapa Preparatoria Penal
  • Esquema de los sistemas penales
  • Esquema Proceso Penal En México
  • Esquema del derecho penal
  • Esquema del Reconocimiento en Proceso Penal
  • esquemas derecho penal guatemalteco

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS