Elefante

Páginas: 41 (10162 palabras) Publicado: 21 de octubre de 2010
23314

17 09 2003

DOGV - Núm. 4.589

I. DISPOSICIONS GENERALS
1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2003, de la Direcció General d’Indústria i Energia, per la qual es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de2001 de la Conselleria d’Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d’indústries i instal·lacions industrials. [2003/X10038] L’Orde de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme va establir el contingut mínim dels projectes d’indústries i instal·lacions industrials, i també els certificats finals d’obra que possibiliten, des de l’entrada en vigor del ReialDecret 2.135/1980, de 26 de setembre, la posada en funcionament de la major part de les instal·lacions industrials, amb vista a l’agilitació i simplificació de tràmits administratius. Mitjançant Orde de 13 de març de 2000, de la Conselleria d’Indústria i Comerç, es modificaren els annexos I i II de la mencionada orde per a adaptar-los a les noves normes publicades en matèria de seguretat industrial,especialment amb posterioritat a la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’Indústria, així com als nous procediments de posada en funcionament d’indústries i instal·lacions industrials que sorgixen de l’aplicació del Decret 59/1999, de 27 d’abril, del Govern Valencià, i l’Orde de 30 de juny de 1999, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es dicten normes per a la seua aplicació.Mitjançant Orde de 12 de febrer de 2001, es va modificar la de 13 de març de 2000 en haver-se advertit la necessitat de corregir determinades errades en els textos, juntament amb la d’incloure nous continguts i adaptar els ja previstos a nova normativa com el Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, sobre prevenció de la legionel·losi. L’entrada en vigor del Reial Decret 379/2001, de6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’Emmagatzematge de Productes Químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE APQ1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ6 i MIE APQ-7, va fer necessària una nova modificació del contingut mínim de projectes i els certificats relatius a este tipus d’instal·lacions, que es va produir per Resolució de la Direcció Generald’Indústria i Energia de 6 de març de 2002. L’entrada en vigor del Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis als Establiments Industrials, va fer necessària una nova incorporació de contingut mínim de projectes i els certificats d’estes instal·lacions, així com una modificació del certificat general. D’altra banda es va introduir unnou certificat final d’obra d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió relatiu a establiments industrials, auxiliars d’obra, enllumenat públic i xarxes de distribució elèctrica; tot això mitjançant Resolució de la Direcció General d’Indústria i Energia de 13 de juny de 2002. La publicació, el 18 de setembre de 2002, en el Boletín Oficial del Estado, del Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pelqual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió l’entrada en vigor del qual, amb caràcter obligatori, es produirà el 18 de setembre de 2003, fa necessària una nova modificació dels annexos de les ordes mencionades per a incloure els documents que deriven de l’aplicació del nou reglament, que hauran d’utilitzar-se a partir de l’esmentada data en substitució dels antics. Per tot això i envirtut del que s’ha establit en la disposició final primera de les ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d’Indústria i Comerç, que faculten la Direcció General d’Indústria i Energia per a modificar-ne els annexos, resolc:

I. DISPOSICIONES GENERALES
1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Elefante
  • Elefante
  • Elefantes
  • Elefantes
  • ELEFANTES
  • Elefante
  • el elefante
  • Elefante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS