estructura d'un informe

Páginas: 2 (332 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
Departament de Física i Química
Estructura dels informes de laboratori
Model d'informe

TÍTOL
Autor/s
Resum:
S'ha de resumir, en un màxim de 4 línies, el tema del treball, la metodologiaseguida i els resultats més importants obtinguts.
Introducció
Plantejament del problema a estudiar, amb l'especificació clara dels objectius.
Breu introducció teòrico-experimental que situï en elsantecedents del problema.
Disseny experimental
Formulació de les hipòtesis i disseny d'experiments per poder-les comprovar. Han de quedar ben clares les variables a estudiar i quines seran lescontrolades i quines les dependents.
Si cal, s'han de dissenyar experiments diferents per a cada hipòtesi.
S'ha de fer un esquema clar del muntatge experimental i una relació del material a emprar.Procediment
Ha de contenir totes les anotacions del dia a dia durant la realització de l'experiència, amb els possibles problemes que sorgeixin, canvis de plantejaments o de disseny... Ve a ser el diaride laboratori.
Recollida i anàlisi de dades
Les dades obtingudes de l'experimentació s'han de presentar en taules, ben organitzades i diferenciant clarament les dades dels diferents experiments. Sihi ha més d'una taula, s'han de numerar i identificar adequadament.
S'ha de fer un tractament d'errors de les dades.
Per a l'anàlisi de les dades, s'han de representar gràficament, amb papermil·limetrat. El gràfic ha d'estar numerat i ha de tenir una llegenda. Si l'anàlisi ho aconsella, s'ha de fer més d'un tipus de gràfic. Model de gràfic.
A partir de les gràfiques, si se'n poden deduirregularitats, aquestes s'han d'expressar en forma d'equacions.
El tractament de les dades es pot fer amb l'ajut d'algun programa de procés de fulls de càlcul, així com les gràfiques i la deducció deregularitats.
Conclusions
S'han d'especificar clarament cadascuna de les conclusions que podem deduir de l'experiència, relacionant-les amb les hipòtesis que havíem fer prèviament.
Referències o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estructura i Composició d'Un Planeta
  • estructura informe
  • Estructura de informe
  • estructura de un informe
  • Estructura de un informe
  • Estructura de un informe
  • estructura de un informe
  • Estructura De Un Informe

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS