Estudiante

Páginas: 5 (1070 palabras) Publicado: 18 de octubre de 2014
ANDER-EGG, E. (1981): La animación sociocultural es un conjunto de prácticas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por finalidad actuar en diferentes ámbitos de desarrollo de la calidad de vida, con el fin de promover la participación de la gente en su propio desarrollo cultural, creando espacios para la comunicación interpersonal.


Començaré a fer l’anàlisi i reflexiócrítiques d’aquesta primera PAC amb la definició proposada per Ander-Egg, E. d’Animació Sociocultural. Primerament defineix el concepte com un “conjunt de pràctiques socials”, en aquest sentit s’entén que es refereix a qualsevol metodologia, intervenció, acció, desenvolupament, promoció, etc., que s’utilitza en qualsevol àmbit de la societat, ja siguin infants, gent gran, marginats, etc. Enaquest cas, la definició que ens ha deixat aquest autor engloba un ventall molt ampli tant en l’actuació com en els subjectes a qui van dirigides aquestes actuacions però ja denota un cert protagonisme de les persones que prenen part en aquesta pràctica. Quan especifica que te per finalitat “actuar en diferents àmbits de desenvolupament de la qualitat de vida”, s’adapta al concepte de que l’ ASC nonomés serveix per situacions problemàtiques, si no que n’inclou moltíssimes, doncs totes són millorables, és a dir, l’ ASC es posa en pràctica no només per solucionar conflictes dins d’un determinat grup, si no per millorar-ne la qualitat de vida de qualsevol, tal com comenta Ezequiel Ander-Egg en la seva definició i s’ha explicat en els mòduls.
També comenta que aquestes pràctiques es basen enuna pedagogia participativa, és a dir, en basen en una ensenyança dinàmica, interactiva, on participen tots els agents en el procés d’aprenentatge, és a dir, hi participen tant “els que ensenyen com aquells que són ensenyats”. Hi lliguem aquí el que indica sobre “crear espais per a la comunicació interpersonal” (fomentar la interacció del grup). D’aquesta manera es pot entendre que en el concepted’ ASC hi ha implícit tot un procés educatiu però és important fer referència al caràcter participatiu d’aquest procés. Aquí es podria fer esment a les noves propostes pedagògiques explicades al punt dos del primer mòdul per tal de poder entendre millor el concepte de pedagogia participativa resumint-les en els següents punts:
Fomentar la dinàmica de grups.
Entendre als subjectes com aactius en el seu propi aprenentatge dotant-los d’autonomia i prenguin partit en els esdeveniments que els afecten.
Renúncia d’una figura com a posseïdora exclusiva del saber.
Convicció de que l’aprenentatge ha de sorgir del propi grup, d’aquesta manera s’encamina cap a l’autogestió grupal.
Convertir a les persones en protagonistes del seu procés educatiu.

D’aquesta manera, el que més esdestaca a l’hora de definir de què es tracta el l’ ASC és que els vertaders protagonistes de les accions són els subjectes a qui van dirigides aquestes. Tot això ho podríem lligar també amb el que comenta sobre “promoure la participació de la gent en el seu propi desenvolupament cultural”, ja que, com s’ha comentat, el més important és que les persones a qui han d’anar dirigits els programes de l’ ASCsiguin subjectes actius, que participin i que es considerin els vertaders protagonistes. Només així s’aconseguirà arribar a un cert nivell d’autonomia i que en un futur siguin capaços d’autogestionar-se i no necessitar posar en pràctica cap programa.CASTRO, A. (1987): La animación sociocultural es un conjunto de acciones que tienden a ofrecer al individuo la posibilidad de convertirse enagente de su propio desarrollo y el desarrollo de su comunidad, generando procesos de participación, respondiendo a necesidades reales teniendo en cuenta los centros de interés de las personas, apoyándose en una pedagogía activa y dinamizadora.

En aquesta segona definició, altre cop es defineix l’ ASC com un “conjunt d’accions”, metodologies, actuacions, intervencions, promocions, etc., en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • El estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante
  • Estudiante

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS