ffff

Páginas: 2 (452 palabras) Publicado: 9 de febrero de 2015
Problemes: Concepte de pH.
Equilibri Àcid – Base

1. L’àcid perclòric és l’àcid més fort que es coneix. Tenim una dissolució d’aquest àcid de concentració 3· 10–2 M.
a) Quina concentració deprotons tindrà la dissolució? R: [H3O+] = 3· 10–2 M;
b) Quina concentració (OH)- tindrà la dissolució? R: [OH–] = 3,33 · 10–13 M

2.Indiqueu si els valors de pH següents són àcids, bàsics o neutres,i calculeu en cada cas els valors corresponents de [H3O+] i [OH–]:
a) pH = 3 b) pH = 4 c) pH = 2 d) pH = 8 e) pH = 12 f ) pH = 7

3. Quin pH té un solució de HCl 1M? I una dissolució de NaOH1M?
R: pH(HCl) = 1; pH(NaOH) = 13.

4.a) Quina és la concentració de protons d’una dissolució 0,1M HCl?
b) I d’una dissoluci´d’àcid acètic (CH3COOH) també de concentració 0,1M? Dades:Ka(CH3COOH)=1,8·10-5.
c) Comenta els resultats obtinguts.
(R: [ H+] = 0,1M; [ H+] = 1,34 ·10-3 M)

5.La Ka de l’àcid cianhídric és 4,9·10-10 a 25ºC. Calcula el valor de la concentració de totes les espèciesquímiques en arribar a l’equilibri d’una dissolució 1M.
(R: [HCN] = 0,99M, [ H+] =[ CN-]= 2,21·10-5 M)

6.Calcula la constant de basicitat de l’amoníac a 25ºC, si una dissolució 0,5M té al’equilibri una [ OH- ] de 3· 10-3M. (R:Kb= 1,8·10-5 )
7.Dues dissolucions aquoses tenen el mateix pH. La primera s’ha obtingut dissolent 60 g d’àcid acètic fins a obtenir 1 L de dissolució, ila segona, dissolent 0,16 g d’àcid clorhídric fins a obtenir el mateix volum que la primera dissolució. Calculeu:
a) El pH de cada dissolució.
b) La constant d’acidesa de l’àcid acètic.
R: a) pH =2,4; b) Ka (CH3 COOH) = 1,8 · 10–5.


8.Calculeu la concentració d’una dissolució d’hidròxid de sodi que tingui el mateix pH que una dissolució d’amoníac 0,5 mol · dm–3.
Dades: Kb(amoníac) = 1,8· 10–5; R: 3·10-3M
Problemes: Valoració acid-base

1. Es volen neutralitzar 10 g d’hidròxid de sodi. Es disposa de dues dissolucions: una d’àcid clorhídric 0,1 M i una altra d’àcid fluorhídric...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ffff
  • Ffff
  • Ffff
  • ffff
  • ffff
  • Ffff
  • Ffff
  • ffff

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS