Gel Antibacterial

Páginas: 5 (1134 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2012
=[bWdj_XWYj[h_WbWbYe^eb[d][b
H[dZ_c_[dje0.%bA!Vegdm^bVYVbZciZ
J_[cfeZ[fh[fWhWY_Œd0 &*b^cjidh
7^ehhe0b{hYZa)%gZheZXidYZaegdYjXidXdbZgX^Va
?d]h[Z_[dj[i0
+XjX]VgVYVhYZVaXd]daZi†a^XdZiVcdaVa,'P.%bA!Vegdm^bVYVbZciZR
XY^iVYZXVgWdeda

XY^iVYZ\a^XZg^cVejgV&#&'*ba

YZXY^iVYZig^ZiVcdaVb^cVVegdm^bVYVbZciZhZXdch^\jZcZcXjVafj^Zg[VgbVX^V
hZXdch^\jZZcYgd\jZg†Vh
Kj[di_b_ei0
IVo‹cYZk^Yg^dXdcXVeVX^YVYYZ&A
8daVYdgYZbVaaV[^cV
;aVcZgVdgZX^e^ZciZX]^XdYZk^Yg^d
6\^iVYdgYZ\adWd
:ckVhZYZea{hi^XdXdciVeVYZWdi‹cVegZh^‹cXdcXVeVX^YVYYZ&%%bA#
FheY[Z_c_[dje0
8dadfjZZaXdaVYdgYZbVaaV[^cVhdWgZjcV[aVcZgVdgZX^e^ZciZX]^XdYZk^Yg^d!k^ZgiVZaXVgWdedahdWgZZaXdaVYdgnYZh]V\Vadh\gjbdhXdcVnjYVYZjcVXjX]Vg^iVV[^cYZejakZg^oVgadXdbeaZiVbZciZ#
K^ZgiVZaVaXd]daZcZaiVo‹cnV\^iZXdcZa\adWd[jZgiZbZciZb^ZcigVhV\gZ\VedXdVedXdZaXVgWdeda#
6\gZ\jZaV\a^XZg^cVb^ZcigVhV\^iVhjVkZbZciZXdcZa\adWd#
8jVcYdhZ]VnVY^hjZaidedgXdbeaZidZaXVgWdedancdhZVegZX^Zc\gjbdh!V\gZ\jZaVig^ZiVcdaVb^cV!b^ZcigVhV\^iVhjVkZbZciZ#:cZhZbdbZcidhZ[dgbVg{Za\Za#
K^ZgiVZaVaXd]daZc\ZaZcaVWdiZaaVYZea{hi^XdniVeZ[^gbZbZciZ#
9edi[hlWY_Œd0
:aVaXd]daZc\ZahZYZWZbVciZcZgZcjcaj\Vg[gZhXdnhZXdeVgVZk^iVgaVZkVedgVX^‹cYZaVaXd]da!fjZZh
Za^c\gZY^ZciZ\Zgb^X^YV#
H[Yec[dZWY_ed[iZ[kie0
AVkZhjhbVcdhji^a^oVcYdV\jVn_VW‹ca†fj^Yd![gdi{cYdaVhedgadbZcdhYjgVciZ'%hZ\jcYdh#:chZ\j^YVZc_jV\jZ!hZfjZnVea^fjZZaVaXd]daZc\Za#Ji^a^oVYdYZZhiVbVcZgVYVg{aVbZ_dgegdiZXX^‹c [gZciZV
WVXiZg^Vh!bd]dhnk^gjh#
H^adjhVZcaVXVaaZncdaZZhedh^WaZaVkVghZaVhbVcdh!Vea^fjZhdWgZjcVeVabVnajZ\d[gdiZaVhbVcdh!
XjWg^ZcYdeg^cX^eVabZciZVbWVheVabVhnnZbVhYZadhYZYdh#9Z_ZfjZhZhZfjZh^cV\^iVgaVhbVcdh#
DejWi?cfehjWdj[i0™:aXVgWdedaYZWZV\gZ\VghZadb{hYZheVX^dedh^WaZ^cXajh^kZeVh{cYdadedgjcXdaVYdg
™:h^bedgiVciZjhVg^chigjbZcidhYZbZY^X^‹cXdbdXjX]VgVhniVoVhbZY^YdgVh
™AV\a^XZg^cVcdZh^cY^heZchVWaZh‹adeVgVYVgaZhjVk^YVYVaVhbVcdh
™AVig^ZiVcdaVb^cVhZYZWZVŠVY^g\diVV\diV]VhiVfjZhZ[dgbZZa\Za!negdXjgVcYdcdZmXZYZghZ?d\ehcWY_ŒdWZ_Y_edWb0IgVY^X^dcVabZciZZaVaXd]da]Vh^Ydji^a^oVYdeVgVaVYZh^c[ZXX^‹cYZ]Zg^YVh#
6jcfjZZajhdYZVaXd]daZc\Zacdhjhi^ijnZjcVYZXjVYdaVkVYdYZbVcdh!hZ]VZcXdcigVYdfjZhjjhd
^cY^k^YjVah^caVkVgbVcdhgZYjXZh^\c^[^XVi^kVbZciZaVXVci^YVYYZWVXiZg^VhfjZhZZcXjZcigVcZcaVh
bVcdhnZhgZXdbZcYVYdXdbdjcVbZY^YVegZXVjidg^VeVgVZk^iVgZaXdciV\^dYZZc[ZgbZYVYZhigVh"b^h^WaZhVigVk‚hYZaXdciVXidYZaVhbVcdhXdcdW_ZidhndigVhhjeZg[^X^ZhXdbddigVbVcdajZ\dYZjc
hVajYd#
:cZabjcYdb^XgdhX‹e^Xd]Vn\gVcY^kZgh^YVYYZdg\Vc^hbdhnbjX]dhYZZaadhZhi{c[dgbVYdhedgjcV
hdaVX‚ajaV!XdbdZhZaXVhdYZaVhWVXiZg^Vh!egdidodVg^dhnaZkVYjgVh#6a\jcdhdigdhhZV\gjeVc[dgbVcYd
ZhigjXijgVhb{hXdbeaZ_Vh!XdbdZhZaXVhdYZadhbd]dh#IdYdhZaadhi^ZcZcjcVZhigjXijgVXZajaVgfjZaZheZgb^iZdWiZcZgZcZg\†Vnbjai^ea^XVghZ#
Adhk^gjhhZY^XZfjZZhi{cZcaV[gdciZgVYZadk^kdnadÆcd"k^kdÇ#Cdi^ZcZcjcVZhigjXijgVXZajaVg!VjcfjZ
h†i^ZcZcbViZg^Va\Zc‚i^Xd69Cd6GC#HdaVbZciZhZejZYZcbjai^ea^XVgXjVcYdZhi{cYZcigdYZjcV
X‚ajaVfjZadh]dheZYZ!adfjZh^\c^[^XVfjZhjcbZgdcdhZ^cXgZbZciVVaeVhdYZai^ZbedhdWgZjcigVeddhjeZg[^X^Z!VY^[ZgZcX^VYZadfjZdXjggZXdcaVhWVXiZg^Vh!VjcfjZh†ejZYZchdWgZk^k^gedgVa\jcVh]dgVh#
JcVegd[jcYVY^[ZgZcX^VZcigZVbWdhZhiVbW^‚cfjZhZcZXZh^iVcbjnedXdhk^gjheVgVad\gVgZc[ZgbVg!Zc
iVcidfjZ\ZcZgVabZciZeVgVaVhWVXiZg^VhnYZeZcY^ZcYdYZaVZheZX^ZhZgZfj^ZgZc^cXajhdb^aadcZhYZ
‚hiVh#
:ak^gjhYZaV^c[ajZcoV!ZceVgi^XjaVg!ZhZh[‚g^Xdnb^YZXZgXVYZ&%%cVcdb‚igdhYZY^{bZigdjc...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • GEL ANTIBACTERIAL
  • gel antibacterial
  • Gel antibacterial
  • Gel antibacterial
  • gel antibacterial
  • gel antibacterial
  • Gel Antibacterial
  • Gel Antibacterial

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS