Hist ria d Espanya tema15

Páginas: 10 (2480 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2015
3.1 L’augment de la població
Als anys 60 la població espanyola va experimentar la taxa de creixement anual més important de
tot el segle. L’augment demogràfic va ser conseqüència d’un descens de la mortalitat -sobretot
infantil, i d’una natalitat elevada com a resultat de vida més favorables, a més que l’ús de mètodes
de planificació familiar era practicament inexistent i la política natalistaper part del règim. També
es va produïr un augment de l’esperança de vida (70 anys homes i 76 dones).
El creixement de la població catalana va ser encara més accelerat, a més de la gran onada
migratòria que va arribar a Catalunya, la majoria en edat de procrear va haver-hi un boom de la
natalitat , on la mitjana catalana superava l’espanyola.
3.2 Els moviments migratoris.
El creixement demogràfic vaanar acompanyat d’importants moviments migratoris. Amb el procés
de modernització i mecanització del camp va provocar la pujada de l’atur en el camp, on llavors els
pagessos van veure en l’emigració cap als centres indústrials l’escapatoria de unes condicions de
vida miserables i manca de futur.
Des de Andalusia, Extremadura,les dues Castelles, Múrcia van emigra aproximadament un milió depersones cap a Catalunya, País Basc, Valencià i Madrid (zones industrials) i també cap altres països
d’Europa com : Suïssa, Alemanya i Bèlgica. Aquest procés va ser molt intens a Catalunya on va
tenir la màxima xifra d’arriba d’inmigrants en tota l’etapa del franquisme i van instarlar-se al
cinturó indústrial (Sabadell, Terrasa,Cornellà…)
Va ser un procés sense cap tipus de planificació i va tenir com aconseqüència el creixement de
aquestes ciutats gairabé qüasi a la saturació i sense disposar les insfraestuctures necessàries. El
urbanisme d’aquells anys va ser caracteritzat per el barranquisme i la proliferació de barris mals
equipats, edificis precaris i dèficit de servies socials bàsics. I la despoblació de les zones agrícoles.
3.3 Canvis en l’estructura social.
El desenvolupament del’indústria i l’expansió del sector dels serveis van donar lloc a una
transformació molt important de les estructures socials i professionals de la societat. Va haver-hi
una nova distribució sectorial amb la davallada dels actius agrícoles i la pujada dels industrials i els
ocupats en els serveis. Això va fer el creixement dels obrers industrial , de les classes mitjanes i de
la nova burgesia urbana.
3.4 Lesnoves pautes socials i culturals.
Amb l’expansió de l’economia i l’auge del turisme, Espanya va transformar la seva moral del
convent per avançar cap una societat i cultura de les ciutats industrialitzades..
-La societat de consum: Amb l’augment de la renda per capita , les classes mitjanes pujen i
s’assenten i es va entrar en aquesta nova societat. Es va començar a consumir (frigorifícs,televisions i electrodomèstics) i es va popularitzar l’automòbil, sobre tot amb el seat 600
(producte nacional)
-Llei general d’educació (70) remodelant el sistema educatiu, així augmentant la població
escolaritzada , des de l’ensenyament primari fins a l’universitat. Així baixant l’analfatesime, fins a
situar-se als nivells dels països més avançants d’Europa.

-La família nuclear: Amb l’èxode rural il’expansió dels nuclis urbans es va passar del model de
família extensa al model de família nuclear.
-La condició femenina: El paper de la dona va anar canviant progressivament, es va anar
incorporar al món laboral (administració i serveis) així deixant de costat el seu paper tradicional.
També van poder accedir als estudis universitaris, fent-les crear una consciència que defensava la
seva llibertati realització personal (rebutjant moltes normes socials), desenvolupament un nou
moviment feminista.
-La renovació de l’Església: Amb el Concili del Vaticà II (celebrat a roma) va influir en un sector de
l’església espanyola que va començar a distanciar-se del règim i apropar-se als sectors socials que
reclamaven la democratització.
Tot això en contra de l’esperança dels que promovien el...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Hist Ria Espanya PAU
  • SEMINARI HIST RIA CONTEMPOR NIA D 1
  • hist ria t6
  • HIST RIA ALBA
  • Hist Ria Del Correu
  • HIST RIA DE LA POBLACI MUNDIAL
  • Hist Ria Econ Mica
  • Hist Del D

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS