hola

Páginas: 4 (853 palabras) Publicado: 13 de mayo de 2014
COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PROVES D’ACCÉS A FACULTATS, ESCOLES TÈCNIQUES SUPERIORS I COL·LEGISUNIVERSITARIS
PRUEBAS DE ACCESO A FACULTADES, ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES Y COLEGIOS UNIVERSITARIOS
CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 2007

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2007

MODALITAT DEL BATXILLERAT (LOGSE):MODALIDAD DEL BACHILLERATO (LOGSE):

Totes
Todas

IMPORTANT / IMPORTANTE
1r Exercici
1º Ejercicio

VALENCIÀ: Llengua i Literatura II
VALENCIANO: Lengua y Literatura II

90 minuts
90 minutosComuna
Común

Barem: / Baremo:
Comentari crític:

7 punts

Qüestions:

3 punts

Comentari crític: Realitza un comentari crític del text adjunt.
Qüestions: Desenvolupa dues de les quatreqüestions següents:
1. Escriu un sinònim o explica el significat que prenen en el text els mots següents:
a. aboquem (línia 23)
b. aturar (línia 23)
c. redreçar (línia 24)
2. Explica quin procésde formació de mots ha originat els mots següents i per a cada mot escriu-ne un altre format
mitjançant el mateix procés que continga un dels morfemes constitutius (afix, arrel o base) del mot departida:
a. racisme (línia 2)
b. afrontar (línia 5)
c. maltractaments (línia 13)
3. Digues a quina categoria gramatical pertanyen, a quin element del text fan referència i quina funció sintàcticarealitzen
els mots marcats en cursiva que et presentem a continuació:
a. “[...] la qual cosa implica que hi hagi menys alumnes per aula [...]” (línies 6-7)
b. “És més fàcil que un noi o noia que repmaltractaments a l’escola en pugui parlar amb la família [...]” (línies 1314)
c. “[...] defugint la responsabilitat de la resta d’agents que hi intervenen” (línia 22)
4. Assenyala els connectors queapareixen en les oracions següents, digues de quin tipus són i torna a escriure-les
substituint-los per un altre del mateix tipus.
a. “Han augmentat els conflictes als instituts [...], però no ha...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hola hola hola hola
  • hola hola hola hola hola
  • hola hola hhola hola y hola
  • hola hola hola
  • Hola Hola Hola
  • Hola Hola Hola
  • hola hola hola
  • Hola hola

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS