Idademedia

Páginas: 8 (1869 palabras) Publicado: 13 de enero de 2013
* 1. A IDADE MEDIA Literatura Galega Ramón Cruces Colado
* 2. Durante os séculos XIII, XIV e XV, ao remate da idade media, o sistema feudal, no que a nobreza e a Igrexa tiñan a riqueza e o poder, seguía vixente na Galiza e Portugal.
* 3. O POBO DEBÍA PAGARLLE Á NOBREZA UN FORO POR CULTIVAR AS SÚAS TERRAS. ESTE IMPOSTO, DO QUE TAMÉN SE BENEFICIABA A IGREXA, PERMITÍA A ESTA ARISTOCRACIAVIVIR NA OPULENCIA.
* 4. COMO A GUERRA CONTRA OS MOUROS XA ESTABA MOI AO SUR, A PAZ DEIXABA Á NOBREZA MOITO TEMPO PARA O LECER.
* 5. NO S. XI, A TRAVÉS DOS PEREGRINOS DO CAMIÑO DE SANTIAGO, CHEGOU DENDE PROVENZA, NO ACTUAL SUR DE FRANCIA, A MODA DE POETIZAR SOBRE O AMOR CORTÉS.
* 6. OS DOUS PERÍODOS EN QUE SE DIVIDE A LITERATURA MEDIEVAL GALEGO-PORTUGUESA, COMÚN AOS DOUS PAÍSES PORPOSUÍREN DAQUELA A MESMA LINGUA, …
* 7. … NOMÉANSE IDADE DE OURO (S. XIII E PRIMEIRA METADE DO S. XIV) E DE DECADENCIA (SEGUNDA METADE DO S. XIV E MAIS TODO O S. XV).
* 8. SUPOÑEMOS QUE XA DENDE O SÉCULO XII SE FACÍAN REUNIÓNS POÉTICAS NOS PAZOS E CASTELOS GALEGOS, PORÉN AS CANTIGAS EN GALEGO-PORTUGUÉS MÁIS ANTIGAS DATAN DO S. XIII.
* 9. OS TROBADORES ERAN OS NOBRES QUE COMPOÑÍAN ALETRA E MÚSICA DESTAS CANCIÓNS.
* 10. OS XOGRARES PROCEDÍAN DO POBO BAIXO E INTERPRETABAN AS CANTIGAS, CHEGANDO INCLUSO ALGÚN DELES A COMPOÑER.
* 11. OS MÚSICOS DENOMINÁBANSE MENESTREIS, A QUEN PODÍAN ACOMPAÑAR BAILANDO …
* 12. … AS SOLDADEIRAS , MULLERES QUE ÍAN COS SOLDADOS ÁS NUMEROSAS GUERRAS QUE HOUBO NESTA ÉPOCA. MOI FAMOSA FOI MARÍA A BALTEIRA , SATIRIZADA NAS CANTIGAS.
*13.  
* 14. AS CANTIGAS ATÓPANSE EN PERGAMIÑOS RECOMPILADOS EN CÓDICES, UNHA ESPECIE DE LIBROS, COMO O DA VATICANA , A BIBLIOTECA NACIONAL DE LISBOA OU AS CANTIGAS DE SANTA MARÍA QUE SE GARDAN NO ESCORIAL.
* 15. Pergameu do códice da Biblioteca Nacional de Lisboa
* 16. AS CANTIGAS PODEN DIVIDIRSE EN TRES XÉNEROS MAIORES: CANTIGA DE AMOR , DE AMIGO E DE ESCARNIO E MALDICIR .
*17. CANTIGA DE AMOR
* 18. O XÉNERO POÉTICO DA CANTIGA DE AMOR CONSISTÍA EN QUE UNHA VOZ POÉTICA MASCULINA EXPRESABA A SEU AMOR A UNHA DAMA IDEALIZADA DA NOBREZA.
* 19. COA PALABRA “SENHOR” O HOME FACÍA REFERENCIA A UNHA DONA QUE REUNÍA CARACTERÍSTICAS ABSTRACTAS DO IDEAL DE BELEZA FEMININO. Daquela o m orfem a -or era o empregad o par a os dous xéneros: a senho r, a pastor…
* 20.FALAR BEN, SER FERMOSA, BEN TALLADA OU A QUE DEUS FIXO MELLOR SON OS ÚNICOS ELOXIOS QUE FAI O POETA.
* 21. ESTE NON PODÍA CITAR NINGUNHA PARTE FÍSICA CONCRETA DELA PORQUE ROMPERÍA O CÓDIGO DA MESURA , QUE IMPEDÍA DESVELAR A IDENTIDADE DA DAMA GABADA NO POEMA.
* 22. POLA COITA (PENA DE AMOR) QUE SUFRÍA POLA DAMA, A VOZ POÉTICA PODÍA CHEGAR A MORRER DE AMOR, O QUE NUNCA SE DEU NA CANTIGA DEAMOR PROVENZAL.
* 23. … moir *’ eu porque non vexo aquí a dona que por meu mal vi. (Afonso X) ‏ * morro
* 24. OS RECURSOS PROPIOS DESTE TIPO DE CANTIGA SON O DOBRE E O MORDOBRE . O PRIMEIRO É A REPETICIÓN DUNHA PALABRA NA MESMA COBRA OU ESTROFA.
* 25. Pois sempre há en vós mesura e todo ben e cordura, que Deus fez en vós feitura qual non fez en muller nada (Don Dinís) ‏ DOBRE
*26. O MORDOBRE REPITE UNICAMENTE O LEXEMA, CREANDO UN XOGO DE CONCEPTOS DO AMOR CORTÉS AÍNDA MAIOR CÓ DOBRE.
* 27. Pois me tal coita faz sofrer qual sempr’ eu por ela sofrí, des aquel día que a vi, e non se quer de min doer … (Afonso X) ‏ MORDOBRE
* 28. As cantigas de amor acostumaban ser de mestría , sen estribillo ou refrán, de aí que o poeta debese amosar o seu bo facer poético ao nonpoder repetir versos enteiros.
* 29. A RIMA MACHO (AGUDA) DESTAS COMPOSICIÓNS SEGUÍA MÁIS FIELMENTE O MODELO PROVENZAL, FRONTE Á RIMA GRAVE, MÁIS PROPIA DAS DE AMIGO. Quer’ eu en maneira de proenç al fazer agora un cantar d' am or … (Don Dinís) ‏
* 30. CANTIGA DE AMIGO
* 31. AS CANTIGAS DE AMIGO TEÑEN ORIXE AUTÓCTONA POIS PROVEÑEN DA LITERATURA ORAL GALEGA DE CREACIÓN FEMININA....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS