INTRODUCCIO A LA FISIOPATOLOGIA

Páginas: 26 (6467 palabras) Publicado: 25 de enero de 2016
INTRODUCCIÓ A LA
FISIOPATOLOGIA
Apunts sobre la introducció a la fisiopatologia, salut i
malaltia, immunologia, fisiopatologia de la febre, patologia
tumoral i anamnesi i examen físic.

Curs acadèmic 2012-2013
2n Fisioteràpia UdL
ARES CASTELLVÍ MARÍN

INTRODUCCIÓ A LA FISIOPATOLOGIA
La fisiopatologia estudia els mecanismes a través dels quals una cèl·lula o un teixit malalt canvia
la sevafisiologia i dóna unes manifestacions.
Les malalties obeeixen a una alteració cel·lular o tissular.
 L’estudi del material obtingut per biòpsia aporta dades per arribar a un diagnòstic.

LA CLÍNICA
La clínica és el conjunt de manifestacions subjectives i objectives de la malaltia, les experiències
2
recollides en contacte amb el malalt. Intenta reconèixer
qualsevol dolència (arribar a un
diagnòstic),predir el destí del pacient (pronòstic) i instaurar el seu tractament (teràpia), per
intentar modificar-lo.
Semiologia o semiòtica
La semiologia o semiòtica s’encarrega de la recollida i valoració dels símptomes i signes.Símptomes: Són les manifestacions subjectives de la malaltia.
Signes: Són les manifestacions objectives de la malaltia.

SALUT I MALALTIA
Segons la OMS, la salut és un estatde benestar físic, psíquic i social i no només l’absència de
malaltia.
Mòduls per objectivar la salut
Trobem quatre paràmetres per a poder objectivar la salut:


Morfològic: El cos no presenta cap deformitat.
Activitat funcional: Les funcions vitals d’una persona estan dins dels límits que defineixen
la norma funcional.
o Proves funcionals: respiratòria, filtrat glomerular, escales deBarthel...
Rendiment vital: Individu capaç de rendir sense fatiga excessiva i sense dany aparent lo
que la societat o ell esperen.
Conducta: L’individu manté una conducta normal segons les pautes socials.

Característiques del concepte de salut
El concepte de salut implica la consideració de tres components:
Subjectiu: percepció i creença de benestar.
Objectiu: Integritat i/o funcionalitatorgànica.
Adaptatiu: integració BPS.

Malaltia

No existeix un límit definit entre salut i

La malaltia és la pèrdua de salut i està constituïda per: malaltia, sinó que existeixen diferentsAlteració de les funcions.
Lesions morfològiques (tumor)

nivells i graus, que tampoc tenen
criteris establerts.
Trastorns del rendiment.
Anomalies de la conducta.

Promoció de salut
Ha d’haver unreconeixement de la necessitat d’un canvi en l’estil de vida amb el fi de millorar la
salut de les persones. Els canvis es resumeixen en tres punts:
Desenvolupar hàbits i costums sanes a la gent.
Promoure modificacions de factors externs a l’individu que influeixi negativament en la
seva salut.
Aconseguir que la salut sigui acceptada com3 a valor fonamental.

Prevenció primària
Conjunt de mesuresque s’apliquen en el maneig del procés de salut-malaltia, és a dir, abans de
que l’individu emmalalteixi.
Es seu objectiu és prevenir, és a dir, reduir l’aparició de malalties a través d’eliminar els factors
causals.
Un exemple de prevenció primària serien les vacunes, la sal iodada, evitar accidents domèstics...
Prevenció secundària
Es el conjunt de mesures que s’apliquen per reduir la duraciód’una malaltia, és a dir, que el
pacient es recuperi abans.
Les “armes” d’aquesta prevenció és la detecció precoç i el tractament temprà.
Un exemple de prevenció secundària serien els programes de la detecció precoç de càncer de
mama.
Prevenció terciària
Són les accions de rehabilitació brindades a les persones amb la fi de que puguin utilitzar les
seves capacitats i que, d’aquesta manera, puguinreintegrar-se a la societat.
El seu objectiu és limitar les conseqüències de la malaltia, és a dir, evitar les discapacitats i
minusvalies1
Els mètodes d’aquesta prevenció es l’evitar l’aparició de les complicacions i tractar-les quan
apareixen.
La fisioteràpia convencional sempre ha treballat en aquesta prevenció.
SALUT I MALALTIA AL SEGLE XXI
En aquest segle hi ha hagut un canvi en la realitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fisiopatologia
  • fisiopatología
  • fisiopatología
  • fisiopatologia
  • Fisiopatologia
  • Fisiopatologia
  • FISIOPATOLOGIA
  • fisiopatologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS