La responsabilidad civil

Páginas: 57 (14047 palabras) Publicado: 26 de mayo de 2011
Els elements de la responsabilitat civil (I)

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

© FUOC •PID_00144647

Els elements de la responsabilitat civil (I)

Índex

Introducció.................................................................................................. Objectius....................................................................................................... 1. 2. Acció i omissió.................................................................................... Larelació de causalitat.................................................................... 2.1. 2.2. Teories causals ............................................................................. Problemes amb la causalitat ....................................................... 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. Pluralitat de causes: causalitat concurrent i causalitat successiva....................................................................... Incertesa sobre la causa: causalitat probabilística .......... Indeterminació de causants: causalitat alternativa i causalitat col·lectiva ....................................................... Interrupció del nexe causal ......................................................... 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.5. 3. Per la pròpia víctima..................................................... Per una tercera persona ................................................. Força major .................................................................... Legítima defensa ............................................................ Estat de necessitat .......................................................... Compliment d'un deure, exercicid'un dret o càrrec .....

5 6 7 9 9 10 11 12 13 15 15 16 16 17 18 18 19 19 22 22 24 24 24 25 25 27 29 30 32 33

Causes d'exoneració ....................................................................

Aspectes processals de la causalitat .............................................

Els criteris d'imputació objectiva.................................................. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.3.6. Teoria de la causalitat adequada ................................................. Àmbit de protecció de la norma ................................................. Prohibició de retorn .................................................................... Increment del risc permès i riscos generals de la vida ................ Principi de confiança.................................................................. Consentiment de la víctima i assumpció del risc .......................

Resum............................................................................................................ Exercicis d'autoavaluació........................................................................Solucionari.................................................................................................. Abreviatures................................................................................................ Glossari.........................................................................................................

© FUOC • PID_00144647

Els elements de la responsabilitat civil (I)Bibliografia.................................................................................................

34

© FUOC • PID_00144647

5

Els elements de la responsabilitat civil (I)

Introducció

Aquest mòdul es dedica a l'estudi d'una de les qüestions més problemàtiques i discutides doctrinalment i que té un tractament jurisprudencial molt obert, fet que dificulta encara més el seu estudi: la relació de causalitat. La relació de causalitat és aquella regla...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • responsabilidad civil
  • Responsabilidad civil
  • Responsabilidad civil
  • Responsabilidad Civil
  • responsabilidad civil
  • Responsabilidad Civil
  • Responsabilidad civil
  • Responsabilidad Civil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS