Mujeres

Páginas: 11 (2563 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2012
1- Explica el que et  suggereix aquestes afirmacions i de les valoracions que es fan  a nivell laboral:
* TINC MULLER I FILLS.
* TINC MARIT I FILLS
Bé, tot el que suggereixen aquestes afirmacions té a veure amb els prejudicis masclistes que envolten els homes i les dones al treball. Si un home diu que té muller i fills se’l veu amb una vida estructurada, responsable en la seva vida i a l’horade treballar, etc., tot relacionat amb conceptes positius. En canvi si una dona esmenta en una entrevista que té marit i fills se li otorguen unes responsabilitats sobre els seus fills que s’entenen com a negatives per a la seva futura feina. Es creu que la dona amb fills haurà de portar als nens a l’escola i anar-los a buscar, si succeeix alguna cosa ella será l’encarregada de deixar el lloc detreball i ocupar-se’n, etc., cosa que es pot entendre com que arribaran tard a la feina o demanaran més baixes laborals.
En general doncs, el fet de tenir fills afecta negativament a les dones i afecta positivament o no té repercussió en els homes i tot per culpa dels prejudicis i la discriminació. Tot i que aquests prejudicis mica en mica estan desapareixen encara ens queda molt de camí perrecorre.

2- Anàlisi de la problemàtica  de la conciliació familiar i laboral. Debatre els següens aspectes:

1. Evolució de l’opinió sobre el concepte ideal de familia
En els últims anys la família tradicional, formada per una parella heterosexual casada, amb o no descendencia i amb els rols de gènere clarament marcats ha deixat pas a nous models de familia.
La família, juntament amb la religió,és l'única institució social formalment present en totes les civilitzacions. La majoria dels valor que donen consistència a la vida humana, especialment l'experiència de "ser persona", s'aprenen en la familia.
La doctrina cristiana ha ensenyat repetidament el paper de la família com a cèl·lula primària de l'Església i de la societat. A més, la legislació, l'Estat i les altres forces socials hande facilitar la missió pròpia de les famílies. D'aquí la necessitat que hi hagi una renovació en el concepte de família, que no quedi en paraules i que no es perdi en prejudicis ideològics.
El concepte de família tradicional: pare, mare i fills com a base de la societat, encara que segueix vigent, ha anat modificant les seves estructures i diversificant les formes de convivència donant lloc aaltres models i altres fórmules: famílies compostes per una sola persona, famílies monoparentals, parelles sense fills, parelles que viuen separades i les famílies homoparentales.

2. Fer compatible la familia i la feina
Si bé es tracta de dos elements diferents, tots dos depenen un de l'altre, per la qual cosa aconseguir satisfacció en tots dos aspectes és fruit d'un treball a llarg termini queno passa només per la persona, sinó també pels seus caps.
Per què? es preguntaran els directius. Bàsicament perquè una persona satisfeta a casa produeix més en la seva companyia.
Així, la labor del treballador serà llavors fer un balanç entre família i treball, establir prioritats i necessitats en tots dos aspectes.
Per a les empreses, en tant, la missió és comprendre la necessitat de cadatreballador per compatibilitzar tots dos escenaris, atorgant oportunitats que permetin a les persones apropar-se a les seves famílies i gaudir instants amb ells.
L'anterior pot aconseguir-se, per exemple, impulsant activitats d'integració a l'interior de l'empresa en les quals participi la família (com a tallers i passejos) o respectant els temps extra laborals, com a caps de setmana i dies dedescans.
A més, actualment cobren força iniciatives sorgides des del sector privat que busquen enfortir els vincles familiars i aconseguir alts acompliments en el treball. Entre aquestes destaquen els permisos, horaris flexibles, treball des de casa i unes altres.
Aprofitar el temps.
Els empleats han d'aprofitar al màxim els seus moments familiars amb la finalitat d'establir i enfortir relacions de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Las mujeres
  • Mujeres
  • mujeres
  • las mujeres
  • mujeres
  • mujeres
  • Mujeres
  • Mujeres

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS