Pac2

Páginas: 7 (1703 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2011
APRENENTATGE ESCOLAR: PROCESSOS INTRAPSICOLÒGICS I INTERPSICOLÒGICS IMPLICATS

• Presentació i objectius

• Enunciat: descripció de la pràctica a realitzar

• Materials

• Criteris d’avaluació

• Format de lliurament

• Termini de lliurament

Presentació i Objectius

Presentació de la prova

Aquesta activitat pretén aprofundir en els coneixementsabordats en la GES3 sobre els factors psicològics i contextuals implicats en el procés d’ensenyament i aprenentatge, utilitzar-los per a comprendre i analitzar algunes de les variables que poden incidir en una situació educativa escolar concreta i prendre decisions sobre la intervenció que s’ha de portar a terme. Els mòduls teòrics en els quals es basa de manera preferent aquesta PAC 2 són el segon i eltercer. El mòdul 2 fa referència a les característiques individuals que poden influir en l’aprenentatge escolar; el mòdul 3 es centra en els factors interpersonals, psicosocials i contextuals que actuen sobre aquest aprenentatge. Per tant, abans de començar a treballar amb la PAC 2 convé que reviseu aquests mòduls d’acord amb les orientacions que proposa la GES3. També serà necessari que reviseuels continguts ja treballats en el mòdul 6 per orientar el desenvolupament adequat d’aquesta PAC.

Objectius

Els objectius d’aquesta segona PAC coincideixen amb els que es plantegen en la GES3 referits als mòduls 2 i 3 però, especialment, amb aquesta PAC es pretén:

• Conèixer i comprendre les principals estratègies de resposta educativa a la diversitat de l’alumnat que s’handesenvolupat històricament així com la seva relació amb les diferents concepcions psicològiques i psicoeducatives de les diferències individuals, en especial, l’ensenyament adaptatiu.
• Aplicar el coneixement psicoeducatiu per analitzar i comprendre alguns processos psicològics que intervenen en els processos d’ensenyament i aprenentatge escolars.
• Adquirir i utilitzar estratègies per al’anàlisi dels processos d’ensenyament i aprenentatge, que serveixin per valorar críticament les situacions educatives escolars i ajudin a la intervenció educativa des d’una perspectiva constructivista.
• Adquirir i practicar actituds de compromís personal, corresponsabilització, suport i ajuda mútua necessàries per a la resolució de tasques acadèmiques o professionals en l’àmbit de la intervenciópsicoeducativa.
• Adquirir actituds de col·laboració, respecte i rigor intel·lectual necessaris per a l’anàlisi de les pràctiques educatives escolars des de la psicologia de la instrucció.

Enunciat de la PAC

En els mòduls 2 i 3 del material de l’assignatura s’han descrit els factors de caire individual i contextual que entren en joc davant una situació educativa escolar i s’ha valorat,en certa mesura, el seu grau d’incidència sobre l’aprenentatge escolar. Es tracta doncs, que aneu utilitzant els continguts treballats per a resoldre les demandes que es plantegen al voltant d’un cas situat a l’educació primària.

Descripció del cas:

|En un petit poble de la comarca del Ripollès s’ha obert des de fa dos anys una escola rural del Ripollès conformada per tres mestres, dues|
|professores a temps complert i una mestra especialista a mitja jornada, cap de les quals té la plaça definitiva. Al cap d’un mes d’haver iniciat|
|el curs escolar dues de les noves professores demanen assessorament psicopedagògic per a millorar el rendiment de l’alumnat, degut a que, segons|
|les seves paraules: “la majoria dels alumnes de la seva aula presenten dificultatsd’aprenentatge”. En total, hi ha 12 estudiants de primària a |
|l’escola. Normalment, a l’aula les dues mestres treballen amb tot el grup d’estudiants de diferents edats fent una matèria a cada sessió (primer|
|tots català, després tots matemàtiques...). A l’entrevista inicial amb la psicopedagoga de l’EAP parlen de les característiques d’alguns dels |
|seus alumnes de l’escola de la forma següent:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PAC2
  • Pac2
  • 150330comportamentelectoral Pac2
  • pac2 enunciado
  • PAC2 corregida
  • Pac2
  • PAC2 La ocularizaci n
  • Pac2

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS