Pau sele 2011

Páginas: 5 (1112 palabras) Publicado: 14 de diciembre de 2011
Proves d’Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Tecnologia industrial
Sèrie 2

La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de les quals cal triar-ne UNA.

Districte Universitari de Catalunya

PRIMERA PART Exercici 1
[2,5 punts] [En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada:0,5 punts; qüestió mal contestada: –0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1
R

En un plànol d’una peça s’han acotat L1 i R tal com s’indica en la figura. La distància L2 és: a) mm
L2

L1

b) c) d)

mm mm mm

L1 = (40 R = (10

+ 0,1 - 0,2 ) mm + 0,3 - 0,2) mm

Qüestió 2 Un volant de moment d’inèrcia I = 120 kg m2 s’ha d’accelerar de 0 a 300 min–1 en 5 s. La potènciamitjana que ha de proporcionar el motor que acciona aquest volant és: a) 11,84 kW b) 3,770 kW c) 118,4 kW d) 37,70 kW

Qüestió 3 El pistó d’un motor tèrmic, de 85 mm de diàmetre, desplaça un volum de 500 cm3. La cursa del pistó és: a) 42,5 mm b) 69,2 mm c) 22,0 mm d) 88,1 mm

2

Qüestió 4 Una proveta cilíndrica, de 5 mm de diàmetre, és feta de PVC amb un mòdul d’elasticitat E = 2,6 GPa iuna tensió de ruptura σr = 48 MPa. La força de tracció que cal fer per a trencar-la és: a) 1,885 kN b) 0,9425 kN c) Els plàstics no es poden trencar amb una força de tracció. d) 51,05 kN

Qüestió 5 El muntatge d’una peça s’organitza en tres fases que requereixen 10 s, 20 s i 15 s, respectivament. En la primera fase hi ha una única estació de treball, en la segona n’hi ha dues en paral·lel i en latercera també n’hi ha dues en paral·lel. En règim estacionari i amb la línia funcionant a màxim rendiment, cada quants segons surt una unitat de la línia de muntatge? a) 7,5 s b) 45 s c) 10 s d) 40 s

Exercici 2
[2,5 punts]

Una finestra domòtica es tanca automàticament quan el programador horari indica horari nocturn o quan un sensor exterior detecta una radiació solar elevada. També es pottancar manualment amb un polsador. Utilitzant les variables d’estat següents:
polsador manual: m =

{

1: accionat 1: elevada ; radiació solar: s = 0: no accionat 0: baixa

{

programador horari: h =

{

1: dia ; 0: nit

finestra: f =

{

1: es tanca 0: no es tanca

a) Escriviu la taula de veritat del sistema. [1 punt] b) Determineu la funció lògica entre aquestes variablesi, si escau, simplifiqueu-la.
[1 punt]

c) Dibuixeu el diagrama de contactes equivalent.

[0,5 punts]

3

SEGONA PART OPCIÓ A Exercici 3
[2,5 punts]

a a/3 O b/3 G b g F Q

La placa de metacrilat de la figura té un gruix e = 8 mm i està penjada per l’articulació O. Per a mantenir-la tal com s’indica en la figura s’estira per Q amb una força vertical F. Determineu: a) La massa m de laplaca. Preneu la densitat del metacrilat ρ = 1 200 kg/m3. [1 punt] b) La força vertical F i la força que exerceix l’articulació O. [1 punt] Per a mantenir la placa tal com s’indica en la figura, es proposa una alternativa que consisteix a aplicar una força horitzontal a P. c) Expliqueu, de manera raonada, si la força que cal aplicar és més gran o més petita que en la solució anterior. [0,5 punts]P

a = 500 mm ρ = 1200 kg/m3

b = 900 mm e = 8 mm

Exercici 4
[2,5 punts]

Es fa servir una placa solar tèrmica per a escalfar diàriament Va = 60 L d’aigua que entren a la placa a Te = 13 °C i en surten a Ts = 60 °C. Les condicions de localització de la instal·lació fan que la placa disposi de t = 9,5 h diàries de sol amb una radiació solar mitjana I = 476 W/m2 i d’una temperaturaambient Ta = 17 °C. La calor específica de l’aigua és ce = 4,18 kJ / (kg °C) i el rendiment de la placa és determinat per l’expressió següent: , amb η0 = 0,78; Determineu: a) L’energia necessària, Edia, per a escalfar l’aigua. b) L’energia solar diària, Esolar, disponible per m2. c) El rendiment, η, de la placa. d) La superfície, S, de la placa. ; Tm = 50 °C

[0,5 punts] [0,5 punts] [0,5 punts]...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PAU 2011
  • Pau 2011-B TIN II
  • Pau 2011 Latin
  • Pau 2011 Ciencies De La Terra
  • PAU 2011 Bioloxia
  • PAU 2011 Lingua Castela
  • sele sele
  • Sela

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS