Pla financer empresa

Páginas: 18 (4273 palabras) Publicado: 1 de diciembre de 2010
7. PLA ECONÒMIC FINANCER Inversió financera: % s/inversió % total amortització 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 5,96 15,67 0,00 2,52 1,40 0,38 47,67 0,00 5,90 12,94

INVERSIONS Fiances i Dipòsits *(1) Compra d'edificis i locals Drets de traspàs Patents i marques *(1) Condicionament del local i instal.lacions *(1) Maquinària *(1) Mobiliari i decoració *(1) Eines *(1) Elements de transport *(1)Equipaments per al procés d'informació *(1)(2) Despes. constitució/posada en marxa *(1) Existències inicials (primeres compres) *(1) Programes informàtics IVA inicial Provisió de fons TOTAL INVERSIÓ

IMPORT

0,00

30.000,00 23.697,00 62.263,00 € 10.000,00 5.573,66 1.500,00 189.402,02 23.455,41 51.414,61

10% 100%

397.305,70 Euros

11.2. Finançament % s/ finanç. total 15,48 84,52 0,00RECURSOS FINANCERS Recursos propis *(3) Crèdits o préstecs Capitalització Leasing TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT 61.500,00 335.805,70

397.305,70 Euros

70

Compte de resultats

1r any

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

total

INGRESSOS Vendes Altres ingressos TOTAL INGRESSOS 308.658,23 308.658,23 308.658,23308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 308.658,23 3.703.898,76 0,00 3.703.898,76

DESPESES Compres Sous i salaris Seguretat Social Autònoms Despeses de constitució Lloguers Subministraments(1) Gestoria Assegurança(2)Interessos préstecs Amortització d'actius Altres TOTAL DESPESES 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 189.402,02 7.019,46 1.364,69 570,00 1.500,00 4.290,00 470,00 200,00 1.500,00 2.518,54 8.159,99 € 6.000,00 2.457,34 8.221,19 € 6.000,00 2.395,68 8.282,85 € 6.000,00 2.333,56 8.344,97 € 6.000,00 2.270,98 8.407,55 € 6.000,00 2.207,928.470,61 € 6.000,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 1.500,00 2.144,39 8.534,14 € 6.000,00 2.080,38 8.598,15 € 6.000,00 2.015,90 8.662,63 € 6.000,00 1.950,93 8.727,60 € 6.000,00 1.885,47 8.793,06 € 6.000,00 1.819,52 8.859,01 € 6.000,00 223.538,30 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,004.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 4.290,00 470,00 200,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.019,46 1.364,69 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 9.892,50 2.456,45 1.140,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 7.737,72 1.637,63 570,00 189.402,02 9.174,24 2.183,51 1.140,00 2.272.824,24 93.570,90 19.924,53 7.980,001.500,00 51.480,00 5.640,00 2.400,00 3.000,00 26.080,61 102.061,75 72.000,00 2.658.462,03

222.994,70 219.994,70 219.994,70 219.994,70 220.985,90 224.529,50 222.485,90 220.985,90 220.985,90 220.985,90 220.985,90

BENEFI. O PÈRDUES

85.663,53

88.663,53

88.663,53

88.663,53

87.672,33

84.128,73

86.172,33

87.672,33

87.672,33

87.672,33

87.672,33

85.119,931.045.436,73 €

ACUMULAT

85.663,53 174.327,05 262.990,58 351.654,10 439.326,43 523.455,16 609.627,49 697.299,82 784.972,14 872.644,47 960.316,80 1.045.436,73

71

2n any

mes 1

mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

total

INGRESSOS Vendes Altres ingressos TOTAL INGRESSOS DESPESES Compres Sous i salaris Seguretat Social AutònomsI.A.E. Lloguers Subministraments Gestoria Assegurança Interessos préstecs Amortització d'actius Altres TOTAL DESPESES 4.418,70 484,10 206,00 1.545,00 1.753,08 8.925,45 6.180,00 1.686,14 8.992,39 6.180,00 1.618,70 9.059,83 6.180,00 1.550,75 9.127,78 6.180,00 1.482,29 9.196,24 6.180,00 1.413,32 9.265,21 6.180,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10 206,00 4.418,70 484,10...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pla Empresa
  • Pla D' Empresa
  • Empresas financieras
  • empresas financieras
  • Pla empresa
  • Gestión economica y financiera de la empresa
  • Las Matematicas Financieras En La Empres
  • adm. financiera presentacion de una empresa

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS