problemes acid-base

Páginas: 5 (1111 palabras) Publicado: 7 de septiembre de 2014
QUÍMICA 2n BAT
TEMA 5. ÀCID-BASE

1.- A 25ºC, es dissolen en aigua 0,40 g de NaOH i 3,40 g de Ba(OH)2 fins a obtenir 1,0 dm3 de dissolució. Calcula el pH i el pOH d’aquesta dissolució. (R – pH =1,30; pOH = 12,7)
2.- Calcula, a 25 ºC:
a) el pH d’una dissolució 0,01 M de nitrat d’amoni.
b) el pH d’una dissolució 0,20 M de metanoat de potassi: HCOOK.
Ka (NH4+) = 5,6 · 10-10 ; Ka (HCOOH) =1,77 · 10-4 (R – a) pH = 5,6 ; b) pH = 8,5)
3.- Calcula, a 25 ºC:
a) el pH d’una dissolució obtinguda en dissoldre en aigua 0,50 mols d’àcid acètic i 0,50 mols d’acetat de sodi fins a obtenir 1,0 dm3 de dissolució.
b) el pH que tindrà la dissolució del cas a) si hi afegim 0,010 mols de HNO3.
c) el pH que tindrà la dissolució del cas a) si hi afegim 0,010 mols de NaOH
Ka (CH3COOH) = 1,8· 10-5 (R – a) pH = 4,74 ; b) pH = 4,73 ; c) pH = 4,76)
4.- Es disposa d’una dissolució que conté 0,40 g de NaOH dissolts. Calcula:
a) El volum d’una dissolució 0,25 M d’àcid nítric, HNO3, necessari per a la seva neutralització. Expressa el resultat en cm3.
b) el pH, a 25 ºC de la dissolució neutralitzada. (R – a) 40,0 cm3 ; b) pH = 7)
5.- Es mesclen 500 cm3 d’una dissolució 0,05 Mde HCl amb 500 cm3 d’una solució 0,01 M de NaOH. Calcula el pH de la solució resultant. Suposa volums additius. (R – pH = 1,7)
6.- Un volum de 100 cm3 d’una dissolució d’àcid nítric té pH = 1 a 25ºC. Si afegim aigua fins que el volum de la dissolució sigui de 200 cm3, quin serà el nou pH? (R – pH = 1,3)
7.- Calcula el pH d’una dissolució obtinguda en mesclar, a 25ºC, 0,40 dm3 d’una dissolució0,15 M de HCl amb 0,70 dm3 d’una altra dissolució 0,020 M de HClO4. Suposa volums additius. (R – pH = 1,17)
8.- Una dissolució al 1,0 % en massa de KOH, té una densitat de 1,008 g/cm3 a 25ºC.
a) Calcula el nombre d’ions K+ i ions OH- continguts en una gota de dissolució (volum de la gota, 0,05 cm3)
b) Calcula el pOH de la dissolució. (R – a) K+ = OH- = 5,4 · 1018 ions ; b) pOH = 0,74)
9.- A1,0 dm3 d’aigua destil·lada, a 25 ºC, s’hi afegeix una gota (0,05 cm3) d’àcid clorhídric concentrat de densitat 1175 g/dm3 i 35,45 % en massa. Calcula el pH de la dissolució resultant. (R – pH = 3,24)
10.- A 25ºC, una solució 0,5 M d’amoníac té el mateix pH que una dissolució 1,5 · 10-2 M d’hidròxid de Bari. Calcula:
a) el pH de totes dues solucions.
b) el grau d’ionització de l’amoníac. (R – a)pH = 12,5 ; b) α = 0,060)
11.- Calcula, a 25ºC, el pH d’una dissolució 0,010 M de HNO3 i 0,020 M de HCOOH).
Ka (HCOOH) = 1,77 · 10-4 (R – pH = 1,98)
12.- A 25ºC, es dissolen 0,05 mols de piridina, C5H5N, fins a obtenir 1,0 dm3 de dissolució- La piridina dissolta en aigua es comporta com una base feble :
C5H5N(aq) + H2O (liq) C5H5NH+(aq) + OH-(aq)
a)Calcula el pH de ladissolució.
b) El grau d’ionització de la piridina. DADES: Kb (C5H5N) = 1,8 · 10-9)
(R – a) pH = 9,0 ; b) α = 1,9 · 10-4)
13.- Dues dissolucions aquoses tenen el mateix pH. La primera conté 1,00 mol per litre d’àcid iòdic (HIO3), àcid feble, i la segona 0,34 mol per litre d’àcid nítric (HNO3), àcid fort. Calcula el grau de ionització i el pKa de l’àcid iòdic. (R – α = 0,34 ; pKa = 0,76)14.- Fes una predicció del caràcter àcid – base de les solucions aquoses següents: KCl, Na2CO3, AlBr3, HCOOK, NH4NO3 i Na2S.
15.- Calcula, a 25 ºC, el pH de les dissolucions següents:
a) una dissolució 0,03 M de CH3CH2COONa
b) una dissolució 0,05 M de NH4NO3
(busca les dades necessàries per resoldre el problema al llibre o per Internet)
(R – a) pH = 8,7 ; b) pH = 5,3)
16.- Calcula, a25ºC, la massa de cianur de sodi que s’ha de dissoldre en aigua, fins a obtenir un litre de dissolució, sabent que el pH resultant ha de ser de 11,15. (R – 4,9 g)
17.- Es mesclen 10 cm3 de solució d’hidròxid de potassi 0,2 M amb 13 cm3 d’àcid clorhídric 0,1 M i 10 cm3 de solució de clorur de potassi 0,3 M. Suposant volums additius, troba el pH de la dissolució resultant i la nova concentració...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Problemas Acido Base
  • Modelo Problema Ácido-Base
  • ácidos y bases, ¿Cómo se resuelven los problemas cotidianos con ácidos y bases?
  • Problemas tema acido base q organica
  • Relacion acido-base en la solucion de problemas agronomicos
  • Serie de problemas acido-base
  • Problemas Ácido-Base
  • problemas acido base 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS