Qüestions Selectivitat Bloc I 15 16

Páginas: 7 (1694 palabras) Publicado: 27 de septiembre de 2015
QÜESTIONS DE SELECTIVITAT BLOC I
BASE MOLECULAR I FISICOQUÍMICA DE LA VIDA
Tema 1
1. Qüestions: (juny 2001)
1. Què és un carboni anomèric?. Quina diferència existeix entre la -D-glucosa i
la -D-glucosa?
2. En què s'assemblen i en què es diferencien la cel·lulosa i el midó? Per què els
humans no podem digerir la cel·lulosa?
3. Explica la importància biològica dels glúcids. Cita algun exemple.
2.Qüestions: (setembre 2003)
1. Comenta l’estructura general dels àcids grassos.
2. Explica les funcions biològiques dels lípids.
3. Quins grups de lípids tenen funció vitamínica? Posa’n algun exemple.
3. Qüestions: (setembre 2003)
1. Esmenta els nucleòtids constitutius d’ADN i ARN.
2. Indica, a més del nucli, altres llocs en què hi ha ADN.
3. Indica els tipus d’ARN que conegueu i indica’n lafunció.
4. Qüestions: (juny 2005)
1. Explica els nivells estructurals de les proteïnes.
2. Què és la desnaturalització de les proteïnes? Tipus de desnaturalització i causes
que la provoquen.
3. Comenta les funcions biològiques de les proteïnes.
5. Qüestions: (juny 2006)
1. Defineix bioelement i oligoelement.
2. Esmenta les principals funcions biològiques de les sals minerals.
3. Defineix què és unsistema amortidor i posa’n un exemple.
6. Qüestions: (juny 2006)
1. Defineix el concepte de lípid i el de fosfolípid.
2. Explica i raona el significat de molècula amfipàtica.
3. Explica la importància biològica dels greixos i dels esterols. Esmenta exemples
dels dos tipus.
7. Qüestions: (juny 2007)
1. Explica les funcions de l’aigua en els éssers vius. (4 punts)
2. Què es un sistema tampó? Posa unexemple i indica com actua. (4 punts)
3. Indica quines biomolècules tenen enllaços a) peptídics, b) O-glucosídics, c)
disulfur, d) hemiacetal. (2 punts)
8. Qüestions: (juny 2008)
1. Concepte i classificació de monosacàrids. (3 punts)
2. Com es produeix la formació d’un disacàrid? I la hidròlisi? (3 punts)
3. Alguns polisacàrids tenen funció energètica i d’altres funció estructural. Posa un
exemple decada cas en animals i vegetals, i assenyala’n les característiques. (4
punts)
1

Qüestions de selectivitat bloc I. Base molecular i fisicoquímica de la vida

9. Qüestions: (juny 2009)
1. Quins són els elements principals dels éssers vius i quines les propietats que els
fan tan adequats per a la vida? (4 punts)
2. Quins són els bioelements secundaris? Indica molècules en què podem trobar
algunsbioelements secundaris. (3 punts)
3. Què són els oligoelements? Esmenta els més importants. (3 punts)
10. Qüestions: (setembre 2009)
1. Defineix el concepte de proteïna i esmenta els principals elements constituents
de les proteïnes simples. (3 punts)
2. Què és una proteïna conjugada? Esmenta exemples de proteïnes conjugades.
(3 punts)
3. Explica breument les funcions de les proteïnes. (4 punts)
11.Qüestions: (juny 2010)
1. Estructura i propietats de l'aigua. (5 punts)
2. Funcions de l'aigua en els éssers vius. (5 punts)
12. Els lípids són components essencials de les membranes cel·lulars. (juny 2010)
1. Indiqueu quina és la polaritat dels fosfolípids i expliqueu la seua repercussió en
la formació de la membrana. (6 punts)
2. A què molècules de la membrana s'uneixen els oligosacàrids?Indiqueu la seua
localització en la membrana i quina és la seua funció. (4 punts)
13. Qüestions: (juny 2011)
1. Explica l'estructura dels fosfolípids. (2 punts)
2. Per què els fosfolípids són molècules amfipàtiques? Com condiciona això la seua
disposició en la membrana? (6 punts)
3. Què és el colesterol i quin és el seu paper en les membranes? (2 punts)
14. Qüestions: (juny 2011)
1. Defineix osmosi. (4punts)
2. Explica la resposta de una cèl·lula vegetal i d'una cèl·lula animal quan es troben
en un medi hipertònic i en un medi hipotònic. (6 punts)
15. Qüestions: (setembre 2011)
1. Defineix bioelements primaris o principals, indica quins són i de quines
molècules formen part. (5 punts)
2. Defineix els oligoelements i cita 3 exemples indicant la seua funció. (5 punts)
16. Qüestions (juny...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Repaso I 15 16
  • BLOC I 3 Motriu
  • Ambiente Cap. 15 Y 16
  • Actividad 14 15 Y 16
  • Capitulo 15, 16 la íliada
  • Renacimiento siglo 15 16
  • CALENDARIO ESCOLAR 15 16
  • 15 y 16 de Septiembre

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS