quimica 2º baca

Páginas: 5 (1215 palabras) Publicado: 2 de junio de 2014
QUÍMICA
Font: DOCV nº5806 de 15 de juliol de 2008. Decret 102/2008, d’11 de juliol, del
Consell, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana.
Pàgines: 71.466-71.472.

1. Aproximació al treball científic.
- Procediments que constitueixen la base del treball científic: plantejament de
problemes, formulació i contrastació d’hipòtesi, disseny i desenrotllamentd’experiments, interpretació de resultats, comunicació científica, estimació de la
incertesa de la mesura, utilització de fonts d’informació.
- Importància de les teories i models dins dels quals es du a terme la investigació.
- Actituds en el treball científic: qüestionament del que és obvi, necessitat de
comprovació, de rigor i de precisió, obertura davant de noves idees.
- Hàbits detreball i d’indagació intel·lectual.
2. Química-Técnica-Societat.
- Anàlisi de la naturalesa de la Química com a ciència: els seus èxits i limitacions, el seu
caràcter temptatiu i de contínua cerca, la seua evolució, la interpretació de la realitat a
través de models.
- Relacions de la Química amb la tècnica i les implicacions d’ambdós en la societat:
conseqüències en les condicions de la vidahumana i en el medi ambient. Valoració
crítica.
- Influències mútues entre la societat, la Química i la tècnica. Valoració crítica.
3. Estructura de la matèria.
- Orígens de la teoria quàntica. Hipòtesi de Planck.
- Estudi qualitatiu del model atòmic de Böhr.
- Introducció al model quàntic, associat al concepte de probabilitat, a partir de la
dificultat d’interpretar àtoms més complexos quel’hidrogen. Aparició dels nombres
quàntics.
- Principi de Heisenberg, Hipòtesi de De Broglie. Principi de Pauli i regla Hund.
- Estructura electrònica, reactivitat dels elements i justificació del sistema periòdic.
Estudi descriptiu d’algunes propietats dels elements i la seua variació en el sistema
periòdic. Aplicació experimental a l’estudi d’algun dels grups representatius.
4. Químicadescriptiva.
- Estudi del comportament químic dels grups d’elements següents: alcalins.
alcalinoterris, terrencs, carbonoideos, nitrogenoideos, anfígens, halògens.

- Estudi dels principals compostos hidrogen, oxigen, nitrogen i sofre: hidrurs, òxids i
àcids.
- Diferències fonamentals entre la química que es realitza en el laboratori i la industrial.
Importància industrial que té la química peral desenrotllament d’un país.
5. L’enllaç químic segons la Química moderna.
- Introducció de l’enllaç covalent a partir del model de solapament d’orbitals atòmics.
Geometria de les molècules utilitzant el model de repulsió de parells d’electrons.
Concepte de polaritat. Interpretació d’alguna de les propietats associades a substàncies
que presenten enllaç covalent.
- Estructures de Lewis.Paràmetres moleculars. Hibridació d’orbitals atòmics (sp, sp2,
sp3).
- Enllaç iònic. Justificació de l’existència del reticle en els compostos iònics. Concepte
d’índex de coordinació i factors de què depèn. Introducció del cicle de Born-Haber.
- Els enllaços intermoleculars.
- Estudi qualitatiu de l’enllaç metàl·lic a partir del model dels orbitals moleculars aplicat
a elements amb pocselectrons de valència i a la consegüent existència de nivells
energètics molt pròxims.
6. Termoquímica.
- Sistemes termodinàmics.
- Primer principi de la termodinàmica. Aplicació a l’estudi de reaccions químiques que
transcorren a pressió constant.
- Conceptes d’entalpia i energia d’enllaç. Càlcul d’entalpies de reacció utilitzant la llei
de Hess i a partir de la taula d’energies d’enllaç.
- Segonprincipi de la termodinàmica. Concepte d’entropia.
- Noció d’energia lliure i espontaneïtat de les reaccions químiques.
7. Cinètica química.
- Aspecte dinàmic de les reaccions químiques. Concepte de velocitat de reacció.
- Equacions cinètiques. Orde de reacció.
- Mecanisme de reacció i molecularitat.
- Teories de les reaccions químiques.
- Factors dels quals depèn la velocitat d’una...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planificación físico-química 2º es
  • Metabolismo celular 2º BAC
  • Filosofía
  • HISTORIA 2º BAC
  • Prueba 2º medio quimica organica
  • Prueba 2º medio quimica organica
  • Tema 1- historia 2º bac
  • Relación Santo Tomás De Aquino y Aristóteles

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS