Resistencias

Páginas: 3 (636 palabras) Publicado: 30 de diciembre de 2012
RESISTÈNCIES
RESISTÈNCIES

Jordi Bellés

Resistències fixes

Segons la seva fabricació distingim entre:

-Resistències aglomerades : El procés bàsic de fabricació consisteix en formarbarres compostes de grafit i una resina aglomerant. Variant la secció, la longitud i la resistivitat de la mescla s’obtenen els valors normalitzats. Posteriorment es munten els terminals de sortida sobreel cos resistiu, es recobreix el conjunt amb una capa aïllant i es marca el codi colors. Aquest tipus de resistències suporten bé les sobrecàrregues d’intensitat.

-Resistors de pel·lícula de carbó :Estan constituïdes per un suport ceràmic on s’hi diposita carbó. Després mitjançant làser o diamant es fa un espiralat en funció del valor de la resistència que es vol obtenir. L’espiralat fa que elprocés de fabricació sigui equivalent a haver enrotllat una tira de carbó sobre el suport ceràmic. Després es col·loquen els terminals i es cobreix el conjunt amb resines o laques. Tot el conjunts’introdueix en un forn per a endurir la resistència i finalment es marca el valor nominal. Són les més comunes i es fabriquen amb toleràncies del 5%.

-Resistors de pel·lícula metàl·lica : Es fabriquende manera molt similar a les de pel·lícula de carbó, però en lloc de carbó es fa servir metalls: Molibdè, crom, wolframi i titani. Són molt estables i fiables i s’utilitzen en treballs de precisió. Esfabriquen amb toleràncies del 2% i del 1%. Es fabriquen per a potències 0,4-0,75W

-Resistències bobinades : El principi de construcció consisteix en enrotllar sobre un suport ceràmic un fil o cintaamb una determinada resistivitat. Hi ha diverses maneres d’enrotllar el fils: bobinat pla, bobinat de fils paral·lels, bobinat Airton Perry; aquest dos últims es fan per a minimitzar el valor de lainductància. Normalment es fan servir aliatges de Ni-Cr-Al i en situacions de precisió aliatges de Ni-Cr (80/20). Existeixen diferents models: Cimentades, vitrificades, Pintades, etc. Es fan servir...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • resistencia
  • resistencia
  • resistencia
  • Resistencia
  • La resistencia
  • la resistencia
  • resistencias
  • LA RESISTENCIA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS