Resumen Inacabado

Páginas: 6 (1267 palabras) Publicado: 4 de enero de 2013
His-Kant

Seminari: Experiment psicofisiologia
TEMA 3
-Estructuralisme (Thitchener)
-L'escola de Wurburg
-Psicologia de l'acte(Brentano)
-La psicologia de la Gestalt
Seminari:Experiment de processos psicologics superiors escola de Wurzburrg

TEMA 1 EL METODE CIENTIFIC
1-Contrastació d'hipotesis
Hipotesi: enunciat declaratiu que té conseqüencies empiriques contrastables. Pretenexplicar determinats fets o fenoments i es preten buscar una evidencia a favor o en contra.
1.1-Elements de la contrastació d'hipòtesis
-Suposits auxiliars (SA): són lleis, fets, etc, que cal afegir a la hipotesi, per tal de que tingui sentit, normalment evidencies.
-Predicció: Afirmacio empirica contrastable. Fet particular que s'espera observar.
-Condicions inicials (CI): Variable de la quals'espera com a consequencia la predicció feta.
1.2-Resultats de la contrastació
-Evidecia positiva: es produix el fet predit, es confirma o verifica l'hipotesis sotmesa a contrastació.
-Evidencia negativa: no es produeix el fet predit, es revisen dades, es reconsideren suposits, etc
1.3-Conceptes, Lleis,Teories i paradigmes cientifics.
Conceptes: unitats bàsiques del coneixement científic; termesespecífics de cada ciència.
Classificatoris: permeten organitzar la realitat en conjunts o grups.
Comparatius: permeten ordenar gradualment els objectes d’un conjunt. [categoria intermèdia entre CCL i CMÈ]
Mètrics o quantitatius: permeten mesurar numèricament propietats dels objectes.
Lleis: enunciats bàsics del coneixement científic.
Teories: sistemes compactes, coherents isistemàtics de lleis que expliquen àmbits amplis de la realitat.
Paradigma científic (o matriu disciplinar): sistema format pels conceptes, els mètodes i, en general, els valors en què s’emmarca la investigació científica en un període de temps concret.

2-Mètode experimental en Psicología
El Metode observacional: Preten descriure un aspecte determinat de la realitat utilitza la estadistica. Solagafar una mostra i en fa la Mitjana aritmetica, etc.
El Metode Correlacional: Recull dades i permet comprovar si dues o més variables estan relacionades a través del coeficients de correlació.
El Metode experimental: Busca establir relació causa-efecte entre variables, eliminant l'error experimental. L'experiment, basat en una hipotesis contrastable i segueix els seguents passos:
-Revisióbibliografica d'estudis similars i plantejament de la pregunta.
-Definir les variables, les constants i els grups:
Variable independent (manipulada), variable canviada expressament.
Variable dependent (resposta), respon a les condicions exprimentals proporciandes per les variables independentes. Mesurem l'efecte de canviar la Variable independent en aquesta.
Constants (factors controlats): nocanviaran en el transcurs de l'experiment. Garanteix els resultats en la variable dependent, son deguts unicament per la variable independent.
Variables estranyes: variables no manipulades ni controlades, que poden influir en el resultat.
Grup control: serveix per comparar el grup experimental, mantenint constants totes les variables posibles.
-Formulació d'una hipotesi de treball:enunciat contastable que es deduit o inferit d'una llei cientifica o teoria, o de coneixements previs. Expressa la nostra intuicio de com la variable dependent respondra a la independent.
-Disseny del procediment experimental:variable independent ha de prendre valors diferents i mesuremla variable dependent per veure si varia d'acord amb la nostra hipotesis. L'experiment ha de poder ser replicable.-Obtencio i analisis de les dades: Les dades i resultats obtiguts en cada grup experimental es comparen entre ells i amb el grup control.
-Conclusió: resum de que s'ha fet, trobat i demostrat.
3-Falsacionisme
Corrent epistemologica fundada per l'austriac Karl Popper i seguit per Lakatos. Per contrastar una teoria s'intenta refutar. Si no es pot desmentir, llavors queda aceptada, pero mai...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • la democracia inacabada
  • Gaudí Inacabado
  • La Práctica Pedagógica, Un Proceso Inacabado
  • Comedia De l'Olla (Inacabado)
  • Analisis De La Modernidad Un Proyecto Inacabado
  • HABLAR UNA EXPERIENCIA INACABADA
  • Didáctica Y Currículum: Controversia Inacabada
  • tentativa acabada e inacabada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS