Resumen itc bt 29

Páginas: 16 (3822 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2011
Víctor Blasco Hdz.
2n A CFGSIE

Unitat: C-10 Desenvolupament d'instal·lacions elèctriques en els edificis.
Tema: ITC-BT-29 Locals amb risc d’incendi o explosió.
Desenvolupament:

1. CAMP D’APLICACIÓ

Dins del concepte d'atmosferes potencialment explosives es consideren aquells emplaçaments en els quals es fabriquin, processin, manipulin, tractin, utilitzin o emmagatzeminsubstàncies sòlides, líquides o gasoses, susceptibles d'inflamar-se, deflagrar, o fer explotar, sent sostinguda la reacció per l'aportació d'oxigen procedent de l'aire ambienti que es troben.
A causa que són objecte de normatives específiques no es consideren inclosos en aquesta Instrucció les instal·lacions elèctriques següents:

- Les instal·lacions corresponents als equips exclosos del campd'aplicació del RD 400/1996, d'1 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, relativa als aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives.
- Qualsevol altre entorn que disposi d'una reglamentació particular.

2. TERMINOLOGIA

A l'efecte de la present Instrucció s'entendrà:

- Manera deprotecció: Conjunt de mesures específiques aplicades a un equip elèctric per impedir la inflamació d'una atmosfera explosiva que ho circumdi.
- Envolupant antideflagrant "d”
- Immersió en oli "o”
- Seguretat intrínseca "i”

Categoria d'aparells

Classificació dels equips elèctrics o no elèctrics en funció de la perillositat de l'emplaçament en què es van a utilitzar.

Dins del Grup II d’aparells es distingeixen:

Categoria 1: Aparells dissenyats perquè puguin funcionar dins dels paràmetres operatius determinats pel fabricant i assegurar un nivell de protecció molt alt
Categoria 2: Aparells dissenyats per poder funcionar en les condicions pràctiques fixades pel fabricant i assegurar un alt nivell de protecció.
Categoria 3: Aparells dissenyats per poder funcionar en lescondicions pràctiques fixades pel fabricant i assegurar un nivell normal de protecció.

Declaració CE de conformitat

Document emès pel fabricant, o pel seu representant legal, pel qual s'afirma que un determinat aparell, sistema o component compleix totes les prescripcions de la directiva o directives aplicables.

3. CLASSIFICACIÓ D’ EMPLAÇAMENTS

D’acord amb les substàncies inflamables s’agrupen:a) Classe I (gasos, vapors i boires): Zona 0, Zona 1 i Zona 2
b) Classe II (pols): Zona 20, zona 21 i zona 22

La classificació dels emplaçaments es portarà a terme per tècnics competents que justificaran els criteris i procediments aplicats.

Classes d’emplaçaments

Zones d'emplaçaments Classe I

Es distingeixen:

Zona 0: Emplaçament en el qual l'atmosfera explosivaconstituïda per una barreja d'aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor,o boira, està present de manera permanent, o per un espai de temps perllongat, o freqüentment.

Zona 1: en condicions normals de funcionament, amb la formació ocasional d'atmosfera explosiva

Zona 2: Emplaçament en el qual no cal explicar, en condicions normals de funcionament, amb la formació d'atmosfera explosivaconstituïda per una barreja amb aire de substàncies inflamables en forma de gas, vapor o boira o, en la qual , en cas de formar-se, aquesta atmosfera explosiva només subsisteix per espais de temps molt breus.

Zones d'emplaçament Classe II

Es distingeixen:

Zona 20: Emplaçament en el qual l'atmosfera explosiva en forma de núvol de pols inflamable en l'aire està present de forma permanent, o perun espai de temps perllongat, o freqüentment.
Les capes en si mateixes no constitueixen una zona 20. Si hi ha capes de pols però no hi ha núvols de forma contínua o durant llargs períodes de temps, no entren en aquest concepte.

Zona 21: amb la formació ocasional, en condicions normals de funcionament, d'una atmosfera explosiva.
pot incloure entre uns altres, els emplaçaments en l'immediat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen de Itc Bt 52
  • Resum Itc-Bt-30 Rbte Catalan
  • Power Point itc bt 10
  • Itc Bt 32
  • ITC-BT-09
  • Itc Bt 06
  • Triptico de El Caracazo 29 02 1989 bt
  • resumen sentencia 29 del 97

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS