Reticules

Páginas: 7 (1553 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2015
la retícula
Conceptes bàsics
Qualsevol disseny!
implica resoldre!
problemes a nivell!
visual i organitzatiu:!

La història de
la retícula és la
història de la forma
de pensar dels
dissenyadors

!

Els beneficis
que aporta són:
CLAREDAT, EFICÀCIA,!
ECONOMIA I!
CONTINUÏTAT!

!

Principalment aporta
a la maquetació un
ordre sistematitzat,
distingint els
diferents tipus
d’informació
i facilitant lanavegació a través
dels continguts.

L’ús de la
retícula permet
al dissenyador
maquetar grans
quantitats
d’informació, com un
llibre o una sèrie de
catàlegs en un temps
relativament curt

!

La retícula permet
que moltes persones
col·laborin en el
mateix projecte o
projectes relacionats
en el temps

!

Poden ser flexibles
i orgàniques o
bé riguroses i
mecàniques

!

imatges i símbols!
camps detext!
titulars!
taules de dades!

!

Tot això s’ha de!
reunir amb la!
finalitat de comunicar

la retícula

fragmentació!
en parts

Els canvis de pes
i escala aporten
una jerarquia, un
ordre visual a la
informació.

Es pot destacar amb
negreta, amb un
desplaçament en
l’aliniació, amb el cos...

Construïr una retícula!
eficaç per a un!
projecte determinat!
significa valorar de!
forma profunda el!contingut específic!
del projecte, les!
característiques!
visuals i semàntiques!
de l’espai tipogràfic

la retícula

fragmentació!
en parts

L’espai tipogràfic és!
una sèrie de relacions!
entre les parts i el tot!

!

Una lletra sola és un
nucli, una part d’una
paraula

Un paràgraf és una
forma amb un límit
físic i visual

Les paraules juntes
creen una línia, una
línia d pensament,
una línia en lapàgina i un element
visual en el camp
visual del format

Les columnes
repetides o de
proporcions
divereses creen
un ritme d’espais
intermedis

!

!

Una línia tipogràfica
en l’espai buit d’una
pàgina crea, de
manera instantània,
una estructura
simple, i dues zones
espaials definides:
espai sobre la línia i!
espai sota la línia!

!

!

Els espais buits entre
paràgrafs, columnes
i imatges orienten
l’ulla través del
material

la lletra!
la paraula!
la línia!
el paràgraf!
la columna!
la pàgina!
el document

la retícula

fragmentació!
en parts

L’espai tipogràfic són!
una sèrie de relacions!
entre les parts i el tot!

!

Les aliniacions entre
masses i espais buits
les connecten

!

Si el dissenyador
trenca l’espai
del camp de
la composició
estimula i implica
l’observador

!

Una composiciópassiva, en la que
els intervals entre
els elements són
regulars, crea un
camp de textura
estàtic

L’èmfasi és un signe
d’importància, que
estableix un ordre
o jerarquia entre
els elements de la
pàgina

!

Els canvis són
limitats: pes,
ubicació, intervals,
color…

!

La retícula organitza!
aquesta relació!
d’aliniacions i la!
jerarquitza per a!
convertir-la en un!
ordre inteligible que!
pugui sercomprès!
i repetit per altres!
persones!

la lletra!
la paraula!
la línia!
el paràgraf!
la columna!
la pàgina!
el document

la retícula
Anatomia

Una retícula consiteix en un conjunt
determinat de relacions basades en
l’aliniació, que actuen com a guies
per a la distribució dels elements
en tot el format. Cada retícula conté
les mateixes parts bàsiques, amb
independència del seu grau de
complexitat.Cada part compleix una funció!
determinada; les parts poden!
combinar-se en funció de les!
necessitats, o bé ometre’s de!
l’estructura general, segons la!
voluntat del dissenyador i depenent!
de la forma que interpreti els requisits!
de la informació del material.!

la retícula
construir una!
estructura!
adequada!

Dues fases en el!
desenvolupament:!

1. Valoració de les
característiquesinformatives
i requisits de
producció del
contingut.

!

Cal tenir en compte
la idiosincràsia del
contingut:
- naturalesa i
quantitat d’imatges
- múltiples tipus
d’informació

!

Cal avançar-se
als problemes de
maquetació, com els
titulars molt llargs,
l’enquadrament
d’imatges, punts
morts als finals de
secció...

la retícula
construir una!
estructura!
adequada!

Dues fases en el!
desenvolupament:!
2....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Reticula
  • Retículas
  • Reticulas
  • reticulas
  • Reticula
  • Reticulas
  • Reticula
  • reticulas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS