solucionario

Páginas: 5 (1024 palabras) Publicado: 4 de abril de 2013
1

SOLUCIONARI

la qual cosa es produeix la sortida d’aigua des de l’interior de la fulla per osmosi, amb la consegüent pèrdua de turgència.
1.32. Perquè la superfície de les macromolècules adsorbeix
molt les molècules d’aigua, i per això no s’evaporen. Un
exemple d’aquesta propietat en els organismes és la mucositat dels cargols de terra i dels llimacs, que dificulta
la dessecació de lapell.
1.33. Perquè si un reactiu atrau cap a la seva superfície l’altre reactiu, això facilita la trobada entre tots dos i, per
tant, que es doni la reacció.
1.34. Perquè, com que hi ha més soluts al medi intern de la
planta que a l’aigua externa, per un procés d’osmosi,
aquesta travessa l’epidermis de l’arrel i hi entra a l’interior. L’aigua de mar no sadolla la set perquè, com que
és méssalada que el medi intern de les cèl·lules de les
parets intestinals, per un procés d’osmosi, en lloc d’entrar a les cèl·lules, el que passa és que surt aigua d’aquestes cap a la llum de l’intestí on hi ha l’aigua marina.
1.35. Perquè, si fossin hipotòniques respecte de la salinitat interna dels glòbuls vermells, entraria aigua en aquests,
fins arribar a rebentar-los per un excés de turgència; isi
fossin hipertòniques, en sortiria aigua, i fins i tot la membrana es podria arribar a trencar en encongir-se (plasmòlisi).
1.36. Presenten permeabilitat selectiva i poden sofrir processos d’osmosi.
1. 37. Es poden formar entre elements molt electronegatius
(agafen electrons) i elements molt electropositius (donen electrons) per arribar a tenir 8 electrons en l’últim
orbital (excepte quees tracti de l’hidrogen, que només
necessita 2 electrons).
L’aigua els dissol molt fàcilment, perquè és una molècula amb càrregues elèctriques que es posa entre els dos
ions i, en participar en aquestes atraccions com un element més, els dos ions se separen.
1. 38. Es formen entre àtoms d’igual o similar electronegativitat. Per exemple entre dos àtoms d’oxigen, dos àtoms de
nitrogen, etc. Itambé entre àtoms de carboni i d’hidrogen, ja que tots dos estan amb la meitat d’electrons dels
que necessiten per arribar a completar l’últim orbital.
Són insolubles en aigua, ja que els àtoms units per un
enllaç covalent apolar no es mantenen per atraccions
entre càrregues elèctriques sinó per compartició d’electrons i l’aigua no pot actuar separant-los.
1. 39. L’entrada és deguda a un procésd’osmosi. L’ascensió
és deguda a la capil·laritat. Aquesta es produeix pels enllaços d’hidrogen que uneixen les molècules d’aigua
entre si i per un procés d’adsorció de les parets interiors
dels conductes o vasos respecte a les molècules
d’aigua. L’absorció sola només seria capaç de fer pujar
l’aigua uns pocs centímetres. A més, hi intervé una força d’aspiració des de les fulles ja que enelles l’aigua s’evapora i això fa pujar una mica més d’aigua, un procés
que es va repetint.
1. 40. Fan una funció mecànica amortidora.

46

BIOLOGIA 1r BATXILLERAT

MATERIAL FOTOCOPIABLE

1. 41. Fa una funció termoreguladora. Això és degut al fet que
per passar de líquid a gas (vapor d’aigua) ha d’agafar
calor i l’agafa de la superfície del cos, per la qual cosa
aquest es refreda.1.42. Funció metabòlica.
1.43. Funció estructural.
1.44. La resposta a la primera pregunta és: funció transportadora.
La resposta a la segona pregunta és: funció dissolvent i
transportadora.
1.45. La carn deixa anar aigua. Això és degut al fet que la sal
es dissol en l’aigua exterior, es produeix un procés d’osmosi que fa que l’aigua surti de les cèl·lules de la carn.
1.46. Perquè la infància il’adolescència són períodes de creixement, en què es genera molt teixit ossi, i aquest té un
elevat percentatge de fosfat càlcic i de carbonat càlcic.
1.47. Amb aigua destil·lada s’inflarien i es posarien molt turgents. Amb aigua saturada de sal perdrien molta aigua, la membrana es rebregaria i es podria arribar a trencar (plasmòlisi).
1.48. Perquè la sal fa sortir l’aigua interior per un...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • solucionario
  • Solucionario
  • Solucionario
  • solucionario
  • Solucionario
  • solucionario
  • solucionario
  • solucionario

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS