Tema 7

Páginas: 5 (1077 palabras) Publicado: 11 de febrero de 2014
Pàg. 170
3. Analitza el mapa
a) Quines zones d’Espanya representaven una major concentració industrial en el segle XIX? Quina industria predominava en cadascuna?
Observant el mapa ens podem adonar que les zones d’Espanya que representaven una major concentració industrial en el segle XIX , eren Catalunya, on predominava l’industria tèxtil i el País Basc, on predominava l’industriacarbonífera.

b) Quines altres industries disperses en el territori pots destacar?
Les industries mineres del centre d’Espanya i d’Andalusia, on torbàvem mines de ferro, plom, mercuri, coure i sofre. També podem destacar l’abundància de fabriques de gas a la Comunitat Valenciana, Catalunya, País Basc, les zones costaneres d’Andalusia i Galicia.

c) On eren les majors concentracions de jacimentsminers? Quins son els minerals mes abundants?
Les zones on mes concentració de jaciments miners hi havia era a la zona centra d’Espanya i a Andalusia, on predominaven els minerals com el plom, el coure i el mercuri.

d) Quins eren els principals productes d’exportació? Que posen de manifest sobre l’estructura econòmica d’Espanya?
Els principals productes d’exportació eren el ciment, els químics, elfil i el material ferroviari.

e) Creus que a l’Espanya del segle XIX hi havia un dualisme econòmic? Raona la resposta.
Doncs cal dir que a Espanya si que hi havia un dualisme econòmic liderat per dos potencies totalment diferents que tenien diferent manera de actuar en la societat industrial. Molts dels industrials buscaven la millor forma de eixir afavorits de la venda dels seus productes.Pàg. 171
1.Sintetitza
a) Com es va realitzar a Espanya el procés de reforma agrària liberal? Quines conseqüencies va tenir per al desenvolupament de l’agricultura?
A Espanya el procés de reforma agrària liberal es va produir al llarg de la primera meitat del segle XIX a través de l'abolició dels senyorius i dels drets juris¬diccionals, i també per mitjà de la desamortització de la major partde les terres pertanyents a l'Església i als ajuntaments.
Aquestes reformes van consolidar la propietat privada i van transformar la terra en una mercaderia que es podia comprar o vendre lliurement, però no van complir les expectatives de dur a terme una reforma agrària perquè, en general, els compradors no van ser qui va cultivar les terres.
Aquest procés de privatització va posar bona part dela terra de cultiu en mans d'individus que defensaven el règim liberal i que, per obtenir uns beneficis més grans, van posar els mitjans per incrementar la pro¬ducció agricola, destinada cada vegada més al mercat i no al consum.
Això no obstant, aquesta expansió de la producció es va aconseguir sense millorar les tècniques ni els sis¬temes de producció, que van continuar endarrerits respecte ales innovacions que s'estaven imposant als països més avançats d'Europa.


c) Quins sectors van ser els pioners de la industrialització? Quins obstacles va trobar per al seu desenvolupament?
Els sectors pioners en la industrialització van ser la indústria tèxtil, a Catalunya, i la siderúrgia, al País Basc.
El desenvolupament de la indústria cotonera es va veure frenat temporalment pelsfets següents:
La desarticulació dels mercats durant la Guerra de la Independència (1808-14).
La guerra de Secessió dels Estats Units (1861-1865), que va comportar dificultats per proveir-se de matèries primeres.
I també per aquests obstacles:
L'escassa capacitat de compra de la majoria dels consumidors espanyols, que va comportar una demanda reduïda i va configurar un mercat inte¬rior incapaçd'assumir una producció
industrial prou rellevant per garantir el seu desenvolupa¬ment.
L'escassetat de fonts d'energia a causa la falta de cursos d'aigua per obtenir energia hidràulica o de la mala qualitat del carbó mineral.
La distància geogràfica d'Espanya respecte al nucli central del continent europeu, en el qual es concentraven els pols d'industrialització més importants.
La gran...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tema 7
  • Tema 7
  • tema 7
  • tema 7
  • tema 7
  • TEMA 7
  • tema 7
  • Tema 7

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS