universidad de barcelona

Páginas: 15 (3532 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2014
Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) del batxillerat

Convocatòria 2013

INFORMACIÓ SOBRE LES
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
PER A L’ALUMNAT DEL BATXILLERAT
CURS 2012-2013

Pàgina 1 de 13

Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) del batxillerat

Convocatòria 2013

ÍNDEX
LES PAU. QUÈ SÓN I COM SÓN
ESTRUCTURA DE LA PROVA
Fase general ifase específica
QUALIFICACIONS I NOTES
Qualificació de la fase general i nota d’accés
Qualificació de la fase específica
Nota d’admissió
MATRÍCULA
Convocatòria de juny
Convocatòria de setembre
ON ES FAN LES PAU
ORGANITZACIÓ
Documentació que cal portar
Calendari i horaris
Material per a l’examen
Normes generals per a la realització de les proves
Recomanacions
REVISIÓ DE LESQUALIFICACIONS
COM MILLORAR LA NOTA
DISTINCIONS DE LES PAU

ANNEX
Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de
coneixement dels títols universitaris de grau
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat per a la
preinscripció de 2013

Pàgina 2 de 13

Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) del batxillerat

Convocatòria 2013LES PAU. QUÈ SÓN I COM SÓN
Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes
les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés
a la universitat (PAU).
L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les
competències adquirides en el batxillerat.
Les PAU són proves anònimes, idèntiques per atots els estudiants de Catalunya, i es
realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la igualtat d'oportunitats dels
estudiants que s'hi presenten.
Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). No hi
ha límit de convocatòries per superar les PAU.

ESTRUCTURA DE LA PROVA
Fase general i fase específica
La prova d'accés a la universitat s'estructuraen dues fases:
una fase general obligatòria
una fase específica de caràcter voluntari
Fase general
Consta de cinc exercicis:
1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història o Història de la filosofia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant
Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tresmatèries de modalitat de
batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general.

Tota la informació referent a cada una de les proves (contingut, estructura, criteris
generals
de
correcció
dels
exàmens)
es
pot
trobar
al
web:
http://gencat.cat/universitats/pau
D’abril a setembre funciona l’aplicació interactiva d’autoavaluació Posa’t a prova al
web:http://gencat.cat/universitats/posataprova

Pàgina 3 de 13

Informació sobre les proves d’accés a la universitat (PAU) del batxillerat

BATXILLERAT
LOE

Convocatòria 2013

PAU
Fase general
(obligatòria)

Fase específica
(optativa)

Arts
Llengua catalana i literatura
Ciències i
tecnologia

Llengua castellana i literatura
Un màxim de tres
matèries de modalitat a
triar∗

Llengua estrangera
Humanitats iciències socials

Història o Història de la filosofia
Una matèria de modalitat a
triar∗

*Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries
de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC
9.7.2009].
Anàlisi musical
Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Cultura audiovisual
Dibuix artístic
Dibuix tècnicDisseny
Economia de l’empresa
Electrotècnia
Física

Geografia
Grec
Història de l’art
Literatura catalana
Literatura castellana
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

QUALIFICACIONS I NOTES
Qualificació de la fase general i nota d’accés
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estudiante de Ciencias políticas en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
  • Lentes Convergentes. Lab De Fisica Ii
  • barcelona
  • Barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • barcelona
  • Barcelona

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS