Vibraciones

Páginas: 18 (4436 palabras) Publicado: 17 de enero de 2011
REIAL DECRET 1311/2005

[pic]

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a vibracions mecàniques.

REIAL DECRET 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar de l'exposició a vibracions mecàniques.

Article 1. Objecte iàmbit d'aplicació.

1. Establir les disposicions mínimes per a la protecció dels treballadors davant els riscos per la seva seguretat i salut derivats o que puguin derivar de l'exposició a vibracions mecàniques.
2. Les disposicions d'aquest Reial decret s'apliquen a les activitats en què els treballadors estiguin o puguin estar exposats a riscos derivats de vibracions mecàniques com aconseqüència del seu treball.

Article 2. Definicions.

a) Vibració transmesa al sistema mà-braç: la vibració mecànica que, quan es transmet al sistema humà de mà i braç, suposa riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors, en particular, problemes vasculars, d'ossos o d'articulacions, nerviosos o musculars.
b) Vibració transmesa al cos sencer: la vibració mecànica que, quan es transmet a totel cos, comporta riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors, en particular, lumbàlgies i lesions de la columna vertebral.

Article 3. Valors límit d'exposició i valors d'exposició que donen lloc a una acció.

1. Per a la vibració transmesa al sistema mà-braç:

a) El valor límit d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores es fixa en 5 m/s2.

b) Elvalor d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores que dóna lloc a una acció es fixa en 2,5 m/s2.

2. Per a la vibració transmesa al cos sencer:

a) El valor límit d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores es
fixa en 1,15 m/s2.

b) El valor d'exposició diària normalitzat per a un període de referència de vuit hores que dónalloc a una acció es fixa en 0,5 m/s2.

3. Quan l'exposició dels treballadors a les vibracions mecàniques sigui de forma habitual inferior als valors d'exposició diària que estableix l'apartat 1.b) i en l'apartat 2.b), però variï substancialment d'un període de treball al següent i pugui sobrepassar ocasionalment el valor límit corresponent, el càlcul del valor mitjà d'exposició a les vibracions espot fer sobre la base d'un període de referència de 40 hores, en lloc de vuit hores, sempre que es pugui justificar que els riscos resultants del règim d'exposició al que està sotmès el treballador són inferiors als que resultarien de l'exposició al valor límit d'exposició diària.

Aquesta circumstància haurà de raonar per l'empresari, de ser prèviament consultada amb els treballadors i / o elsseus representants, constar de forma fefaent en l'avaluació de riscos laborals i comunicar a l'autoritat laboral mitjançant l'enviament a aquesta de la part
de la avaluació de riscos on es justifica l'excepció, perquè aquesta pugui comprovar que es donen les condicions motivadores de la utilització d'aquest procediment.

Article 4. Determinació i avaluació dels riscos.

1. L'empresari hauràde realitzar una avaluació i, en cas necessari, el mesurament dels nivells de vibracions mecàniques a què estiguin exposats els treballadors.

2. Per avaluar el nivell d'exposició a la vibració mecànica, es pot recórrer a l'observació dels mètodes de treball concrets i remetre a la informació apropiada sobre la magnitud probable de la vibració de l'equip o del tipus d'equip utilitzat en lescondicions concretes d'utilització, inclosa la informació facilitada pel fabricant. Aquesta operació és diferent del mesurament, que precisa de l'ús d'aparells específics i d'una metodologia adequada. L'empresari ha de justificar, si s'escau, que la naturalesa i l'abast dels riscos relacionats amb les vibracions mecàniques fan innecessària una avaluació més detallada d'aquests.

3. L'avaluació...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Vibraciones
  • vibracion
  • vibraciones
  • Vibraciones
  • Vibraciones
  • vibraciones
  • Vibraciones
  • Vibraciones

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS