Visual Fox Pro

Páginas: 6 (1381 palabras) Publicado: 10 de octubre de 2012
&XUVRGH9LVXDO)R[3UR

/HRQDUGR'DQLHO9HOi]TXH])XHQWHV

,QWURGXFFLyQ

9LVXDO )R[SUR HV XQR GH ORV JHVWRUHV GH %DVHV GH 'DWRV UHODFLRQDOHV PiV UiSLGR \
IOH[LEOH GHO PHUFDGR GLVSRQLHQGR GH XQ FRPSOHMR HQWRUQR GH GHVDUUROOR WRWDOPHQWH
RULHQWDGRDOREMHWR\DOWDPHQWHLQWHJUDGRHQHOVLVWHPDRSHUDWLYR :LQGRZV &RPR
FXDOTXLHU RWUD DSOLFDFLyQ:LQGRZV HVWiQGDU 9LVXDO )R[SUR VRSRUWD LQWHUIDFHV 0',
,QWHUID] GH 'RFXPHQWR 0XOWLSOH FRPR OD GH :RUG EDUUDV GH KHUUDPLHQWDV D\XGD
VHQVLEOHDOFRQWH[WRP~OWLSOHVIXHQWHVDFFHVRDELEOLRWHFDVGHHQODFHGLQiPLFR '// 
HWF
$SDUWH GHO DFFHVR D WDEODV HQ IRUPDWR QDWLYR GH 9LVXDO )R[3UR VH SXHGH DFFHGHUYLUWXDOPHQWHDFXDOTXLHUIXHQWHGHGDWRVFX\RDFFHVRVHSXHGDKDFHUDWUDYpVGH2'%&
2SHQ 'DWDEDVH&RQQHFWLYLW\ (VWH HVWiQGDUGHILQLGRFRPR &RQHFWLYLGDG$ELHUWD
GH%DVHVGH'DWRVSHUPLWHDEULU\FRQVXOWDUGLYHUVDVEDVHVGHGDWRVDWUDYpVGHXQ
FRQMXQWRGHFRQWURODGRUHVXWLOL]DQGR64/ FRPROHQJXDMHGHFRQVXOWD

&RQHODGYHQLPLHQWRGH9LVXDO)R[ORVGHVDUUROODGRUHVGHDSOLFDFLRQHVWLHQHQDFFHVRD
PXOWLWXG GH HYHQWRV \RSFLRQHV TXH ORV SURJUDPDGRUHV GH 9LVXDO %DVLF \ 9LVXDO &
WXYLHURQ GXUDQWH DxRV 6H HOLPLQD OD QHFHVLGDG GHO XVR GHO 5($' \ VX FRQIXVD
QLGLILFDFLyQ )XQGDWLRQDOUHDG 

&XUVRGH9LVXDO)R[3UR

/HRQDUGR'DQLHO9HOi]TXH])XHQWHV

3URJUDPDFLyQ2ULHQWDGDD(YHQWRV

(Q9LVXDO)R[3URFDGDDFFLyQTXHWXUHDOL]DVHVXQHYHQWRSRUHMHPSORHOPRYLPLHQWRGHOPRXVHKDFHUFOLFNVREUHXQERWyQHVFULELUXQWH[WRHQXQFXDGURGHWH[WRHWF3RU
OR WDQWR FXDQGR VH SURJUDPD HQ 9LVXDO )R[3UR TXHGDQ DWUiV WRGRV HVDV IRUPDV TXH
WHQtDPRVGHSURJUDPDUHQ)R[3URSDUD:LQGRZV DTXtWRGRVHPDQHMDSRUHYHQWRVHV
GHFLUVRORSURJUDPDVHOHYHQWRTXHTXLHUHVTXHUHDOLFHXQDDFFLyQFXDQGRVXFHGDDTXtHQ9LVXDO)R[3URQRWLHQHVTXHWHQHUSURFHGLPLHQWRVRUXWLQDVSDUDYDOLGDUSRUHMHPSOR
OD HQWUDGD HQ OD FODYH GHO DUWLFXOR VLPSOHPHQWH VH SURJUDPD HO HYHQWR UHVSHFWLYR
DGHPiVGHTXHQRHVWDQWHGLRVRHOPDQWHQLPLHQWRGHOVLVWHPD(VGHFLUQRWLHQHVTXH
UHFRUUHU WRGR WX DUFKLYR GH UXWLQDV SDUD HQFRQWUDU OD IDOOD QR WLHQHV TXH FRGLILFDU
SURFHGLPLHQWRV GH YDOLGDFLyQ 3RU HMHPSOR VXSRQJDPRV TXHHQ )R[3UR '26 R SDUD
:LQGRZVGHVHDV SRQHU XQRV ERWRQHV TXHHMHFXWDQFLHUWDVLQVWUXFFLRQHV\FXDQGRVH
KDFHHVRWLHQHVTXHFUHDUXQDIXQFLyQHQODFXDOSUHJXQWDVFXiOIXHHOTXHVHSUHVLRQR
\VHJ~QHOYDORUHMHFXWDEDVODVLQVWUXFFLRQHVSDUDHVHERWyQHQ9LVXDO)R[3URQRHV
DVt VLPSOHPHQWH SURJUDPDV SDUD FDGD ERWyQ OR TXH TXLHUHV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHTXHVHSUHVLRQHRWUR\DVtQRWLHQHVTXHSUHJXQWDUFXDOIXHHOTXHSUHVLRQRSRUTXHFDGD
HYHQWRGHFDGDREMHWRHVLQGHSHQGLHQWH\VRORSXHGHRFXUULUXQRHQHVHPRPHQWRHV
GHFLUTXHQRVHSXHGHQGHVHQFDGHQDUGRVHYHQWRVDOPLVPRWLHPSRRHV&/,&.RVH
029,2(/5$721RDOJ~QRWURHYHQWR

3URJUDPDFLyQ2ULHQWDGDD2EMHWRV

(Q 9LVXDO )R[3UR \ HQ RWURV VH OH OODPDQ REMHWRV DWRGR OR TXH YHV HQ SDQWDOOD ORV
REMHWRV VRQ SRU HMHPSOR XQ ERWyQ XQD FDMD GH WH[WR XQD LPDJHQ \ HQ JHQHUDO WRGR
REMHWRYLVXDOTXHYHDVHQODSDQWDOOD

6H OHV OODPDQ REMHWRV SRUTXH FDGD XQR WLHQH VXV SURSLHGDGHV SRU HMHPSOR XQ ERWyQ
WLHQH VX SURSLHGDG GH WH[WR TXH HV OD TXH VH YH GHQWUR GHO ERWyQ WDPELpQ WLHQH XQDQFKRXQDOWR\DVtSDUDFDGDXQRGHORVREMHWRVKHDTXtODYHQWDMDGH9LVXDO)R[3UR
VREUHOHQJXDMHVFRPR)R[3URSDUD:LQGRZVHQODFXDOVRQVRODPHQWHFDPSRV\TXHQR
VHOHSXHGHQFDPELDUVXVFDUDFWHUtVWLFDVGLQiPLFDPHQWHSRUORWDQWRHVWRSURYRFDXQD
PD\RUYHORFLGDGHQHOGHVDUUROOR

8Q HMHPSOR VHQFLOOR LPDJtQHQVH TXH WLHQHQ XQD SDQWDOOD GH FDSWXUD HQ OD FXDO HQ HO...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

 • Comando de visual fox pro
 • Visual Fox Pro
 • visual fox pro
 • Guia de visual fox pro
 • Manual de visual fox pro
 • Propíedades del microsoft visual fox pro
 • Visual fox pro 6.0
 • Visual fox pro

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS