C. Text Plató

Páginas: 8 (1949 palabras) Publicado: 8 de abril de 2013
PRÀCTICA DE COMENTARI DE TEXT FILOSÒFIC - PLATÓ / 1

—Així doncs, Símmies —féu Sòcrates—, si, tal com hem repetit una vegada i una altra, existeix
el bell, el bé i tota mena d’essència semblant, i a aquesta essència referim tot el que ens ve
pels sentits; i si hem descobert que es tracta de quelcom que ja era abans en nosaltres i que
hem de comparar les coses sensibles amb ella, ¿no ésnecessari que existeixi també la nostra
ànima ja des d’abans del naixement, juntament amb aquestes essències? Si això no fos així,
¿no quedaria sense força l’argument que havíem considerat? Però si és així, ¿no hi ha la
mateixa necessitat que tant aquestes essències com les nostres ànimes existeixin abans que
nosaltres naixem, i que si no existeixen les unes tampoc no existiran les altres? PLATÓ.Fedó
(línies 994-1006)
1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre
cinquanta i vuitanta paraules). [2 punts]
Per assolir la màxima puntuació, caldria connectar les 3 idees bàsiques següents:
a) Existeixen les essències.
b) La captació d’allò que ens ve pels sentits requereix coneixement de les essències, les quals
han de ser, doncs, conegudesprèviament.
c) Això permet argumentar que tant les essències com la nostra ànima existien abans que
nasquéssim
Proposta de resposta:
La idea principal d'aquest text és destacar l'estreta relació que existeix entre la teoria de les
idees de Plató i la teoria d'aquest filòsof sobre l'ànima humana. En concret, defensa la tesi que
l'existència de l'ànima és anterior a la vida terrenal i material,i, per demostrar-ho, considera que
el record de les idees que tots nosaltres posseïm és una prova irrefutable d'aquesta tesi. D'altra
manera, com podria explicar-se que l'ànima humana tingués coneixement d'unes realitats que
no ha pogut captar en el món material i per mitjà dels sentits? Així doncs, resta demostrat,
segons Plató, que les idees existeixen, i que el seu coneixement (a través dela reminiscència)
fa evident l'existència de la nostra ànima en una vida anterior.
2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots o les expressions següents
(entre cinc i quinze paraules en cada cas): [1 punt]
a) «essència»
Proposta de resposta:
Es refereix a les idees, les realitats perfectes a partir de les quals es creen les coses sensibles
b) «coses sensibles»
Proposta deresposta:
Es tracta de les realitats imperfectes, és a dir, les coses materials que podem captar amb els
nostres sentits i que estan sotmeses al canvi i a la degeneració.
3. Expliqueu el sentit de la següent pregunta retòrica del text: «¿no hi ha la mateixa
necessitat que tant aquestes essències com les nostres ànimes existeixin abans que nosaltres
naixem, i que si no existeixen les unes tampocno existiran les altres?». Feu referència als
aspectes del pensament de Plató que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament
en el text. [3 punts]
Proposta de resposta: cal referir-se a:


Els trets bàsics de l’epistemologia de Plató (l’autèntic coneixement és coneixement de
formes, el paper de la reminiscència)
L’existència de la reminiscència com a base perargumentar a favor de la pre-existència
de l’ànima.
El diàleg "Menó", on Plató "demostra" la teoria de la reminiscència fent que un esclau
analfabet descobreixi per si mateix una llei de la geometria plana.
La segona demostració de la immortalitat de l'ànima, tal i com s'explica en el diàleg del
Fedó.

4. Compareu la concepció de Plató de l’ànima amb una altra concepció de l’ànima (o del
jo)que es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts]
Proposta de resposta:
Podem prendre com a contrapunt a Plató les teories materialistes d'Aristòtil, les quals enllacen
amb la tradició homèrica, i que neguen tota possibilitat d'immortalitat a l'ànima humana, ja que
aquesta és considerada com un principi vital que amb el temps s'extingeix. A més, en el cas
d'Aristòtil, l'ànima és...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Texto en c
  • Colinas Plateadas-Comentario De Texto
  • Comentari de Text
  • Republicà
  • comentari de text política de plató
  • editor de texto en c#
  • Ficheros de texto c
  • Text C Ndida

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS