Alanisi atur

Páginas: 9 (2212 palabras) Publicado: 11 de mayo de 2011
Índex:

Introducció
L’atur
Atur a Catalunya
Previsions
Propostes d’intervenció
Conclusions
Bibliografia i webgrafia

Introducció:

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la situació actual d’atur de la població a Catalunya i així, mitjançant intervencions a la població, aconseguir facilitar-los una bona recerca de feina.
Així doncs, centrant-nos en els joves aturats i detectant elnivell formatiu intentarem fomentar la formació contínua i especialitzada d’aquests.
D’altra banda, fixant-nos en la gent de més edat, mirarem de detectar les professions emergents que poden facilitar l’accés al món laboral i quins perfils professionals es demanen.
Elaborarem també, material sensibilitzador per donar eines per trobar la feina que s'adeqüi al perfil formatiu de cadascú.

En elprimer apartat trobem l’atur a Catalunya per edat, sexe, sectors d’activitat i les dades a través del SOC.
En el segon apartat, el de previsions, veurem la taxa d’atur juvenil, la taxa de temporalitat entre el jovent i l’índex de sinistralitat.

L’atur:

El treballador que perd el seu lloc de treball o veu reduïda la seva jornada de treball per circumstàncies alienes a la seva voluntat potaccedir temporalment a les prestacions de l’atur.
Poden ser beneficiaris de la prestació d'atur tots els col·lectius descrits a continuació, sempre que estiguin en alguna de les situacions legals d'atur establertes, tinguin el període mínim de cotització exigit per a aquestes contingències i no estiguin en alguna de les situacions d'incompatibilitat establertes.
• L'atur és total quan eltreballador perd la seva feina de forma temporal o definitiva i, per tant, queda privat del seu sou.
• L'atur és parcial quan el treballador veu reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball, com a mínim en una tercera part, amb la corresponent reducció proporcional de sou.

Estan protegits per les prestacions de l’atur aquelles persones que compleixen els següents requisits:

•Estar donat d’alta a la Seguretat Social.
• Treballar per compte d’altre.
o No estan protegits per l’atur els treballadors autònoms ni els empleats de la llar (excepte els conductors al servei de particulars).

Hi ha dos nivells diferenciats de prestacions de l’atur:
Nivell contributiu
Nivell assistencial
Altres prestacions i ajudes

Tramitació de les prestacions
Per tramitar la prestacióde l'atur, i quan no s'hagi exercitat l'acció per acomiadament improcedent, cal lliurar a l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat), entre d’altres, la notificació de l'acomiadament o extinció del contracte, segons els casos, durant dels 15 dies següents a la situació legal d'atur.
ATENCIÓ! Tota la informació relacionada amb l’atur i les circumstàncies que el poden afectar la trobareu a laplana web del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal), abans INEM (Instituto Nacional de Empleo). www.inem.es

Nivell contributiu: Es refereix a la vessant econòmica de la prestació de l’atur. En aquest sentit, el treballador pot cobrar l’atur si compleix determinats requisits:
• Estar afiliat i en situació d’alta o assimilada a l’alta a la Seguretat Social.
• Haver cotitzat 360 dies o mésdins els 6 anys anteriors a la situació d’atur.
• Estar en situació legal d’atur: Acomiadament, fi del contracte de treball, alguns supòsits de suspensió del contracte i reducció de la jornada, etc.
o ATENCIÓ: Si plegues voluntàriament no tens dret a la prestació de l’atur. L’abandonament del lloc de treball és equivalent a una baixa voluntària.
• Presentar la sol·licitud i inscriure’s com ademandant de treball.
• Subscriure un compromís d’activitat per acreditar disponibilitat per buscar activament un treball i acceptar una col·locació adequada.
• No tenir dret a la pensió contributiva de jubilació.

Durada: Està en funció del període cotitzat durant els 6 anys immediatament anteriors a la situació legal d’atur.
Quantia: Es calcula la prestació econòmica sobre una base reguladora...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Aturo
  • Atur
  • literatura en el atur
  • Atur
  • l´Atur
  • Nomenc; atura
  • litert¡atura
  • ensayo de aturo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS