Ayudas minusvalidos

Páginas: 58 (14432 palabras) Publicado: 7 de marzo de 2012
18080 EHAA - 2007ko uztailak 30, astelehena
XEDATU DUT:

N.º 145 ZK.

BOPV - lunes 30 de julio de 2007
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Apirilaren 24ko 73/2001 Dekretuaren, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legearen arabera Musikako goi ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen dituenaren, 3. artikulua aldatzen da eta horrela geratzen da: «3. artikulua.– Geroari begira izandaitezkeen zabaltzeen edo murrizketen kalterik gabe, ondorengo hauek dira EAEn ezarrita dauden musikairakaskuntzen goi mailako espezialitateak: a) Musika klasikoaren eta garaikidearen tresnak: Akordeoia, Arpa, Kantua, Klarinetea, Kontrabaxua, Fagota, Zehar Flauta, Gitarra, Oboea, Organoa, Perkusioa, Pianoa, Saxofoia, Tronboia, Tronpa, Tronpeta, Tuba, Biola, Biolina eta Biolontxeloa. b) Musikatradizionalaren eta herrikoiaren tresnak. c) Konposizioa. d) Pedagogia. e) Zuzendaritza: Korua eta Orkestra. f) Jazza».
AZKEN XEDAPENA

Artículo único.– Se modifica el artículo 3 del Decreto 73/2001, de 24 de abril, de implantación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de los estudios superiores de Música de acuerdo con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, que queda como sigue:«Artículo 3.– Sin perjuicio de ampliaciones o reducciones futuras las especialidades del grado superior de enseñanzas de música implantadas en la CAPV son las siguientes: a) Instrumentos de música clásica y contemporánea: Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Oboe, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín, yVioloncello. b) Instrumentos de música tradicional y popular. c) Composición. d) Pedagogía. e) Dirección: Coro y Orquesta. f) Jazz».
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara eman eta hurrengo egunean sartuko da indarrean. Vitoria-Gasteizen, 2007ko uztailaren 17an.
Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El presente Decreto entrará en vigor el díasiguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dado en Vitoria-Gasteiz, a 17 de julio de 2007.
El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,
JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

OSASUN SAILA 4289 AGINDUA, 2007ko martxoaren 29koa, Osasunsailburuarena, Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorra eta zerbitzu ortoprotesikoak zuzenean ordaintzea ahalbidetzen duten baldintza sozioekonomikoen baremoa onartzen dituena. Urtarrilaren 22ko 9/1997 Dekretuak -apirilaren 4ko 62/2000 Dekretuaren bidez aldatu zenak- 2. artikuluan xedatzen duenaren arabera, kanpo-protesiei, gurpil-aulkiei, ortesiei eta protesi bereziei buruzko ortoprotesizerbitzuen edukia ezartzeko, Osasun sailburuak, agin-

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 4289 ORDEN de 29 de marzo de 2007, del Consejero de Sanidad, por la que se aprueban el catálogo general de material ortoprotésico y el baremo de las condiciones socioeconómicas que dan lugar al abono directo de la prestación ortoprótesica. El Decreto 9/1997, de 22 de enero, modificado por el Decreto 62/2000, de 4 de abril,dispone en su artículo 2 que el contenido de la prestación ortoprotésica relativa a las prótesis externas, sillas de ruedas, órtesis y prótesis especiales se determinará mediante la aproba-

EHAA - 2007ko uztailak 30, astelehena

N.º 145 ZK.

BOPV - lunes 30 de julio de 2007 18081

du baten bidez, Material Ortoprotesikoaren Katalogo Orokorra onartuko du. Era berean, 9.5 artikuluan ezartzendenaren arabera, establezimendu saltzaileari honako kasuetan bakarrik ordainduko zaizkio zuzenean zerbitzu ortoprotesikoak: zerbitzu ortoprotesikoa jasotzen dutenek osasun-laguntza jasotzen dutenean (otsailaren 26ko 26/1998 Dekretuaren arabera), edo Osasun sailburuak urtero onartzen duen baremoak jasotzen dituen baldintza sozioekonomikoetan sartzen direnean (sarrerak, familiako kideak eta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • asociaciones de minusvalidos
  • La Discriminación en los minusvalidos
  • accesibilidad minusvalidos
  • Dia del minusvalido
  • minusvalidos
  • Minusvalidos
  • Ayuda
  • Ayuda

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS